กตป. ด้านกิจการโทรทัศน์ ร่วมกับ NIDA จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อติดตามและประเมินผล ตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในกิจการโทรทัศน์

          ที่ โรงแรมพลูแมนพัทยา ดร. บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการโทรทัศน์ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในกิจการโทรทัศน์ นำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว หัวหน้าที่ปรึกษาในโครงการฯ และคณะกล่าวนำเสนอกระบวนการติดตามและประเมินผล
          ดร. บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กล่าวถึงบทบาทหน้าที่และภารกิจที่เกี่ยวข้องของกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการโทรทัศน์ ว่า “กสทช. ตระหนักและให้ความสำคัญกับกิจการโทรทัศน์ที่เป็นสื่อหลัก มีอิทธิพลต่อมนุษย์และสังคมมาเป็นเวลายาวนาน ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก เกิดเป็นภูมิทัศน์ใหม่ของการสื่อสารมวลชน การทำหน้าที่ของ กสทช. เป็นความท้าทายและเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ที่จะกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้กิจการโทรทัศน์หรือสื่อโทรทัศน์พัฒนาอย่างมั่นคงทยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และประชาชน โดยนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในฐานะผู้ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินผลด้านกิจการโทรทัศน์ จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการทกสทช. ในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศไทย”
         จากนั้นได้มีการเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในกิจการโทรทัศน์ โดยมีตัวแทนจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลในประเทศไทย ได้แก่ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และบุคลากรที่ประกอบอาชีพในกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลทุกภาคส่วน เพื่อนำปัญหาและข้อเสนอแนะ มาก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์เชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Advertisement