‘สนธยา’ ยกเครื่องระบบสาธารณสุขเพื่อคนเมืองพัทยา ตั้งศูนย์ COC รับส่งต่อผู้ป่วยพร้อมทีมดูแลสุขภาพที่บ้าน

           นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า การพัฒนาระบบสาธารณสุขเมืองพัทยาให้ล้ำสมัยและมีศักยภาพ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างเท่าทันสถานการณ์โรคและปริมาณผู้ป่วยที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ชาวเมืองพัทยาต้องเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกรวดเร็วและครอบคลุมทุกชุมชน จึงเตรียมจัดตั้ง “ศูนย์ดูแลต่อเนื่องโรงพยาบาลเมืองพัทยา” (Continuity of care) ขับเคลื่อนเชื่อมโยงการดูแลรักษาโรคตั้งแต่ต้นทาง ได้แก่ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) โรงพยาบาลหรือหน่วยงานต่างๆ และครอบครัวของผู้ป่วย ไปจนถึงการดูแลป้องกันและรักษาโรคอย่างต่อเนื่องที่บ้าน
         “ศูนย์ดูแลต่อเนื่องโรงพยาบาลเมืองพัทยา มีเป้าหมายส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้ทุกคนทุกครอบครัวสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการรักษา ช่วยลดทอนความรุนแรงของโรค ลดอัตราการเสียชีวิตของคนที่เรารักได้ โดยเฉพาะเมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้ว ก็จะมีทีมสุขภาพ ทั้ง อสม. พยาบาล และแพทย์ ให้การดูแลต่อเนื่องอย่างเหมาะสมที่บ้าน พร้อมคำปรึกษาแนะนำแก่ครอบครัวของผู้ป่วย”
         สำหรับแนวทางให้บริการของศูนย์ดูแลต่อเนื่องโรงพยาบาลเมืองพัทยา หรือ COC จะมุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนใน 4 กลุ่มโรคสำคัญ ได้แก่ 1. กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง 2. กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นแผลเรื้องรังหรือแผลกดทับ 3. กลุ่มผู้ป่วยที่มีน้ำตาลในเลือดสูง และ 4. กลุ่มผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงหรือต่ำ โดยมีระบบประสานงานจาก ศสมช. ซึ่งหมายถึง ศูนย์จัดบริการสาธารณสุขหมู่บ้านและชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยเมืองพัทยามีเครือข่าย อสม.ที่เข้มแข็ง ช่วยคัดกรอง แนะนำ และส่งต่อผู้ป่วยมายังศูนย์ COC ที่พร้อมให้คำแนะนำ ปรับพฤติกรรม ตรวจซ้ำ และนัดพบแพทย์
         ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลเมืองพัทยา มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวนกว่า 5 หมื่นคน และแนวโน้มยังคงสูงขึ้นต่อเนื่อง จากการเติบโตของเศรษฐกิจสังคมและโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ส่วนใหญ่โรคที่รับการรักษา ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูงจำนวน 19,029 คน , โรคไตวายเรื้อรัง 18,185 คน , โรคเบาหวาน 7,902 คน และโรคไขมันในเลือดสูง 1,590 คน เป็นต้น
         “นโยบายนี้เป็นเรื่องสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของชาวเมืองพัทยา ที่เราต้องดำเนินการควบคู่ไปกับความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเมืองพัทยาได้นำเสนอและขออนุมัติต่อสภาเมืองพัทยาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างมอบให้โรงพยาบาลเมืองพัทยา เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและระบบเทคโนโลยี ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้เร็วๆ นี้” นายสนธยาระบุ

Advertisement