ปราสาทสัจธรรมจัดพิธี 5 ศาสนาทำบุญถวายพระราชกุศล ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 8

         เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่ลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม พัทยา ได้มีการจัดงานพิธี 5 ศาสนาทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีคณะสงฆ์ คณะผู้นำทางศาสนาทั้ง 5 ศาสนา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม เข้าร่วมในพิธี พร้อมประชาชนให้ความ
สนใจเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
         สำหรับการจัดงานพิธี 5 ศาสนาทำบุญถวายพระราชกุศลฯ ในครั้งนี้ ได้มีการจัดประกอบพิธีกรรมของทั้ง 5 ศาสนาประกอบไปด้วยศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ซึ่งแต่ละพิธีกรรมจะแสดงออกถึงการน้อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความกตัญญ และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเป็นอเนกอนันต์ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทรงยึดหลักทศพิธราชธรรม ทุกหนแห่งบนผืนแผ่นดินไทย นำความผาสุกมาสู่พสกนิกรและประเทศชาติ พร้อมทั้งทรงดำรงอยู่ในฐานะพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทรงให้การอุปถัมภ์สนับสนุนทุกศาสนาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา ทำให้พสกนิกรทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนาในราชอาณาจักรไทย แม้จะ
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การดำรงชีวิต และคติความเชื่อที่แตกต่างกัน แต่ผู้คนบนพื้นแผ่นดินไทยก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขใต้ร่มพระบารมี
          ภายในงานได้มีการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นคนดีของแผ่นดิน ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมวางช่อดอกไม้ ของผู้นำแต่ละศาสนา ศาสนิกชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เพื่อแสดงออกถึงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ยังมีบูธนิทรรศการของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในโครงการต่างๆ ที่พระองค์ท่านได้ทรงทำไว้ให้กับแผ่นดินของชาวสยาม เพื่อความเป็นอยู่ที่ผาสุกของปวงประชาราษฎร์ และภายในงานยังได้มีการออกโรงทานของพี่น้องชาวพัทยา ถวายเป็นพระราชกุศลฯ อีกด้วย

Advertisement