เทศบาลเมืองศรีราชา จัดโครงการอบรมความปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารในหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร

         เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.64 ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา นายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร โดยมีผู้ประกอบร้านอาหาร ในหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 80 คน เข้าร่วม และมีนายกฤษพล ขันธะกาด นักวิชาสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
          ซึ่งจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมที่ประชาชนต้องเร่งรีบในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว จึงส่งผลให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิต มีการปรับเปลี่ยนให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งต้องอาศัยสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น การบริโภคก็เช่นกัน ประชาชนส่วนใหญ่นิยมซื้ออาหารปรุงสำเร็จจากร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ หรือรับประทานอาหารตามร้านอาหาร หากอาหารที่ซื้อมานั้นไม่สะอาดและปลอดภัยอย่างเพียงพอแล้ว ก็จะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคอย่างแน่นอน
            อีกทั้งกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร ต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ ซึ่งจะมีผลในการพิจารณาออกใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารแก่ผู้ประกอบการด้วยจึงได้จัดอบรมให้กับผู้ประกอบร้านอาหาร ในหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารจำนวน 80 คน ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างถูกวิธี มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปรุงประกอบอาหารให้ถูกต้องและถูกสุขลักษณะ ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste อีกด้วย

Advertisement