กรมเจ้าท่าประเดิมเวทีพัทยาเปิดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการงานศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) บริเวณอ่าวไทยตอนบน

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.64 ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จ.ชลบุรี กรมเจ้าท่าได้จัดให้มีการเปิดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการงานศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) บริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยมีนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนา โดยมีตัวแทนภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วม

ทั้งนี้ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ คัดเลือกพื้นที่บริเวณอ่าวไทยตอนบน ที่มีความเหมาะสมจะพัฒนาเป็น
ท่าเทียบเรือต้นทาง (Home Port) รองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) ศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมทั้งประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือต้นทาง (Home Port)และเพื่อศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือต้นทาง (Home Port) รองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) ที่บริเวณอ่าวไทยตอนบน ตลอดจนเพื่อสำรวจและออกแบบองค์ประกอบโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือต้นทาง(Home Port) รองรับเรือสำราญขนาดใหญ่(Cruise) ที่บริเวณอ่าวไทยตอนบน อีกทั้งเพื่อจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือต้นทาง (Home Pot) รองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ที่บริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยจะทำการศึกษาพื้นที่โครงการครอบคลุมพื้นที่บริเวณอ่าวไทยตอนบนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี ระยะเวลาดำเนินการศึกษาตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

เนื่องด้วยประเทศไทยมีชายฝั่งทะเล 2 ด้าน ทั้งทะเลฝั่งอ่าวไทย และทะเลฝั่งอันดามัน รวมความยาวมากกว่า 3,100 กิโลเมตร ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามทั้งทางบก และทางทะเล เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ แต่ในปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีท่าเรือสำราญที่สายการเดินเรือสำราญสามารถเข้ามาแวะพักทางทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบน ได้เพียง 2 ท่าเท่านั้น คือ ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งแต่ละท่ามีข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรคในเรื่องของตัวท่าเทียบเรือ สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบการเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือสำราญ และแหล่งท่องเที่ยว ที่แตกต่างกัน และอาจมีไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยว โดยเรือสำราญขนาดใหญ่ที่มีครั้งละเป็นจำนวนมาก รวมทั้งระบบพิธีการเข้าออก ที่ยังไม่สามารถอำนวยความสะดวกและความรวดเร็ว ในการสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ เพื่อให้มีการพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ และเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ ที่มีคุณภาพ กรมเจ้าท่า จึงได้จัดให้มีการศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณอ่าวไทยตอนเป็นการเปิดประตูของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศทางหนึ่ง ในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพและขีคความสามด้านการท่องเที่ยวทางทะเลระหว่างประเทศของไทย และมาตรฐานสากล

การศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณอ่าวไทยตอนบนถือเป็นการเปิดประตูของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ อีกช่องทางหนึ่ง ในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวทางทะเลระหว่างประเทศของไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเพื่อเป็นการนำรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

Advertisement