เมืองพัทยาสร้างความร่วมมือพลิกโฉมการจัดการต้นไม้ใหญ่และพื้นที่สีเขียวในเมืองท่องเที่ยว นำร่องเป็นต้นแบบให้ที่อื่นด้วยศาสตร์รุกขกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม

           เมื่อวันที่ 18 พ.ย.64 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา น.ส.ช่อผกา วิริยานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายต้นไม้ในเมือง นายนำชัย แสนสุภา นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย และนายยศพล บุญสม ผู้ก่อตั้งกลุ่ม We Park ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือในการจัดการต้นไม้ใหญ่และภูมิทัศน์เมืองพัทยา โดยมีผู้บริหารเมืองพัทยา คณะทำงานนายกเมือพัทยา คณะทำงานเครือข่ายต้นไม้ในเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
         ตามที่เมืองพัทยาได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวชายหาดพัทยา โดยได้ร่วมภาคีฝ่ายดูแลต้นไม้พื้นที่ต้นแบบชายหาดพัทยา ตามนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตคนด้วยสิ่งแวดล้อมดึงศาสตร์รุกขกรรมและภูมิสภาปัตยกรรมมาสร้างมาตราฐานการจัดการต้นไม้ใหญ่ในเมืองและพื้นที่สีเขียวสาธารณะร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนและสมาคมวิชาชีพ ประกอบด้วยเครือข่ายต้นไม้ในเมือง สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยสมาคมรุกขกรรมไทย และมูลนิธิรักษ์ไม้ใหญ่ (กลุ่มบิ๊กทรี) ร่วมกันดำเนินการ
           ในวันนี้เป็นการแถลงข่าวความร่วมมือที่ดีจากการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาทางออกเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติจามบริบทเมืองพัทยา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชายหาดเมืองพัทยา โดยที่ผ่านมาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้ด้านรุกขกรรมเพื่อการจัดการต้นไม้ใหญ่และภูมิทัศน์จัดทำการสำรวจต้นไม้ริมชายหาดและต้นไม้ในเมืองพัทยาตามหลักวิชาการและร่วมกัยภูมิสถาปนิกจัดประชุมระดมความคิดเห็นประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมวางแผนการจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองพัทยาเพื่อความยั่งยืน
โดยนางสาวช่อผกา วิริยานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายต้นไม้ในเมือง กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่สำรวจต้นไม้ในพื้นที่นำร่องร่วมกันพบว่าไม่มีต้นไม้ที่ต้องโค่นทิ้งหรือทำลายทิ้งแม้แต่ต้นเดียว เพราะสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยวิธีการที่เป็นสากล สำหรับการนำองค์ความรู้ด้านรุจศาสตร์และภูมิสถาปัตยกรรมมาใช้ในการจัดการพื้นที่เพื่อออกแบบภูมิทัศน์ที่เหมาะสมรักษาสิ่งที่ดีปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ขาดให้เกิดเอกลักษณ์ความสวยงามลดภาระการดูแลระยะยาวให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างยั่งยืน
          ด้านนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การพัฒนาเมืองพัทยาเพื่อรองรับการเติบโตในการเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตามเป้าหมายของ EEC บนพื้นฐานของการคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ในเขตประกาศการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการร่วมมือกับภาคประชาชนและสมาคมวิชาชีพในการนำองค์ความรู้ทั้งด้านรุกขกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมมาใช้ในการพัฒนาเมืองพัทยาเพื่อดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมือง
          ถือเป็นวางแนวทางในการดูแลรักษาต้นไม้และการออกแบบพื้นที่ชายหาดให้เหมาะกับการใช้ประโยชน์ของประชาชนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากความร่วมมือถือว่าได้ผลออกมาดี และจะนำร่องเป็นต้นแบบด้านการจัดการต้นไม้ในเมืองท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวหรือจังหวัดอื่นๆ ต่อไป เหมือนการนำร่องมาตรการควบคุมและป้องกันโควิด-19 เมืองพัทยาที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน

Advertisement