เทศบาลตำบลหนองปลาไหลพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2566-2570 พร้อมนำไปสู่แผนการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

           (29ตุลาคม 2564) ที่ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานในการประชุมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการพิจารณา
         โดยในวันนี้ทางคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ตามหลักยุทธศาสตร์ 6 ด้านด้วยกัน ประกอบไปด้วย 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 175 โครงการ งบประมาณ 299,491,000 บาท 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 46 โครงการ งบประมาณ 3,400,000 บาท 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงานรักษาความสงบภายใน 30 โครงการ, แผนงานสาธารณสุข 52 โครงการ, แผนงานสังคมสงเคราะห์ 21 โครงการ, แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20 โครงการ และแผนงานงบกลาง 5 โครงการ รวมทั้งสิ้น 128 โครงการ งบประมาณ 20,725,000 บาท 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน 45 โครงการ, แผนงานการเกษตร 18 โครงการ รวม 63 โครงการ งบประมาณ 78,495,000 บาท 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น แผนงานการศึกษา 308 โครงการ, แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 40 โครงการ รวม 348 โครงการ งบปะมาณ 90,550,625 บาท 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารทั่วไป 75 โครงการ แผนงานเคหะและชุมชน 13 โครงการ รวม 88 โครงการ งบประมาณ 24,460,000 บาท

ซึ่งในวันนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาตัด ลด และปรับเปลี่ยนในส่วนของแผนงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

Advertisement