สภาเทศบาลเมืองศรีราชามีมติอนุมัติงบประมาณกว่า 120 ล้าน ในโครงการเกาะลอยโฉมใหม่

           เมื่อวันที่ 28 ต.ค.64 ที่ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองศรีราชา นายอนันต์ วนไพศาล ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 โดยในที่ประชุมนายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการเกาะลอยโฉมใหม่ เพื่อก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเกาะลอยและสวนสาธารณะตรงข้ามตำรวจน้ำ เป็นเงิน 127,000,000 (หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านบาท) เพื่อพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงามสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยว รองรับการขยายตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และเป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองแบบยั่งยืน
          โดยจะมีการก่อสร้างและปรับปรุงตามงานต่างๆ อาทิ งานเรียงหินป้องกันคลื่น ปรับปรุงถนนและลานจอดรถเดิม ก่อสร้างทางเดินบริเวณเวทีและอัฒจรรย์ งานก่อสร้างบ่อเต่า เวที ที่จอดจักรยาน อาคารห้องน้ำ งานระบบไฟฟ้า ปรับปรุงศาลาพักผ่อนและอาคารต่างๆ งานก่อสร้างทางเดินวิ่ง ลานเซิร์ฟสเก็ต งานปลูกไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ซึ่งทางสภาเทศบาลก็มีมติเห็นชอบกับญัตติดังกล่าว

Advertisement