ชลบุรีเดินหน้ากระจายวัคซีนให้ประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ด้านแอปฯหมอพร้อมแจงฉีดสะสมแล้ว 71.09%

           มีรายงานจากฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Immunization Center) เรื่องการได้รับวัคซีนโควิด-19 สะสมในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-26 ต.ค.64 ซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงร่วมกับฐานประชากรจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เดือน มี.ค.64 สำนักงานสถิติแห่งชาติ และจำนวนเป้าหมายผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ในส่วนของจังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในเขตสุขภาพที่ 6 ที่มีจำนวนประชากรทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝงทุกกลุ่มอายุรวม 2,047,621 คน ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งหมด เข็มที่ 1 จำนวน 1,648,956 คน ครอบคลุมแล้ว 80.5% เข็มที่ 2 จำนวน 1,284,303 คน ครอบคุลมแล้ว 62.7%
และในส่วนของกลุ่มบุคคลอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 365,962 คน ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งหมด เข็มที่ 1 จำนวน 268,449 คน ครอบคลุมแล้ว 73.4% เข็มที่ 2 จำนวน 234,798 คน ครอบคลุม 64.2% สรุปจำนวนผู้ต้องฉีดเพิ่มอีก 82,292 คน

           ทั้งนี้ ทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี มีความครอบคุลมของวัคซีนในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวเกิน 50% ไปแล้ว และอีกหลายพื้นที่กำลังเข้าใกล้เกณฑ์ประชากร 50% ได้รับวัคซีนด้วยเช่นกัน สำหรับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว ยังคงต้องมีการเร่งดำเนินการฉีดเพิ่มอย่างต่อเนื่อง สำหรับใครที่มีญาติเป็นผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัว สามารถติดต่อเข้ารับบริการวัคซีนได้ที่หน่วยบริการในพื้นที่ใกล้บ้าน
            มีข้อมูลรายงานการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมจากแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม ตามแผนที่รายจังหวัดในเขตภูมิภาค ภาคตะวันออก เขตสุขภาพที่ 6 ในส่วนของจังหวัดชลบุรี ในช่วงเวลาล่าสุด 12.19 น.วันที่ 27 ต.ค.64 มีรายงานการฉีดวัคซีนเพิ่มรวม 13,567 คน รวมฉีดสะสม 3,043,737 คน เปอร์เซ็นต์การฉีดสะสมทั้งหมดอยู่ที่ 71.09%

Advertisement