ผอ.รพ.บางละมุงคนใหม่ เผยเตรียมยกเครื่องการให้บริการดูแลสุขภาพประชาชน เน้นความปลอดภัยผู้ป่วยเป็นหลัก พร้อมปรับโครงสร้างการบริการและเพิ่มการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สู่สาธารณชน

          นายแพทย์ วสันต์ แก้ววี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารงานหลังรับตำแหน่ง ว่า สำหรับหลักการบริหารงานโรงพยาบาลบางละมุง จากนี้จะเน้นการรักษาความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มความรู้ความสามารถ ด้วยความระมัดระวังต่อการให้บริการผู้ป่วย โดยได้มอบนโยบายดังกล่าวให้บุคคลกรทุกระดับของโรงพยาบาลบางละมุงได้นำไปปรับใช้ในทุกส่วนงาน ส่วนการบริหารด้านอื่น ๆ จะเน้นในเรื่องของการสร้างระบบให้เกิดความเข้มแข็ง หลังจากที่โรงพยาบาลบางละมุงได้ถูกยกระดับจากโรงพยาบาลประจำชุมชนมาเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ทำให้มีเนื้องานที่กว้างขึ้น การทำงานจะต้องเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่การทำงานอาจจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นกันเองจนเกิดความเคยชินของบุคลากร ทำให้การทำงานอาจจะยังไม่มีระบบระเบียบมากนักก็จะค่อย ๆ ปรับรูปแบบการทำงานของบุคลกรในการให้บริการประชาชนและผู้ป่วยให้เกิดความชัดเจนต่อไประหว่างที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง
          นอกจากนี้จะเร่งพัฒนางานในส่วนต่าง ๆ ทั้งงานโครงสร้าง งานด้านบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะมีการเพิ่มการสื่อสารหลักการทำงานของโรงพยาบาลให้ประชาชนได้รับทราบมากขึ้น จากเดิมที่ยังมีการสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปยังมีน้อย จากนี้จะมีการปรับเรื่องของการสื่อสารระหว่างองค์กรต่อผู้รับบริการและประชาชนให้เกิดความชัดเจน โดยจะหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมารับผิดชอบงานเพจเฟสบุ๊คของโรงพยาบาล ในการคอยตอบข้อสักถาม ให้การแนะนำเบื้องต้น รวมถึงการให้ข้อชี้แจงในบางประเด็นแก่ผู้รับบริการและประชาชนที่จะมาใช้บริการได้ทันที ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหารโรงพยาบาลบางละมุงอีกทาง ซึ่งหากประเด็นใดที่ประเด็นสำคัญก็จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพูดคุยหารือ ร่วมกันแก้ไขปัญหานั้น ๆ เป็นต้น ซึ่งหลักการดังกล่าวจะทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างโรงพยาบาลบางละมุงและประชาชนได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เป็นมา
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง เปิดเผยต่ออีกว่า สำหรับเจ้าหน้าที่บุคลากรของโรงพยาบาลบางละมุง ณ ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 1,200 คน โดยโรงพยาบาลบางละมุงเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ S มีเตียงผู้ป่วย 300 เตียง ซึ่งเพียงพอต่อการให้บริการประชาชนในพื้นที่ แต่อาจจะมีในบ้างแผนกให้บริการผู้ป่วยที่อาจจะไม่เพียงพอต่อการเข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้จะต้องดูเป็นรายแผนกไปว่าส่วนไหนที่มีความจำเป็นและมีความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทางโรงพบาลบางละมุงก็จะเร่งพัฒนา เพิ่มเสริมบุคคลกรในส่วนนั้นให้เกิดความเพียงพอต่อไป เพื่อตอบโจทย์การให้บริการที่ดีต่อประชาชน ซึ่งการดำเนินการนั้นจะต้องดูข้อมูลรายละเอียดกำกับในการพัฒนาในส่วนใดก่อนและหลัง ซึ่งการเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องเกิดความเหมาะสมของเนื้องานที่ให้บริการด้วย
          ทั้งนี้อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลบางละมุงอาจจะมีความล่าช้าไปบ้าง ด้วยต้องมีการตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้มีขั้นตอนในการคัดกรองหลายขั้นตอน จนอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการเข้ารับบริการ อยากให้พี่น้องประชาชนโปรดได้เข้าใจ อีกทั้งในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในกลุ่มใด เจ้าหน้าที่จะต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนทุกครั้ง เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจ่ายเชื้อในโรงพยาบาล จึงอยากทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่มารับบริการของโรงพยาบาลบางละมุงได้เกิดความเข้าใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนไว้ ณ ที่นี้ด้วย

Advertisement