เทศบาลตำบลหนองปลาไหลเดินหน้าให้ความรู้ประชาชน ม.3, 4, 5 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กับกิจกรรมน้ำหมักชีวภาพ

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่บริเวณศาลาชวนชม ม. 3 ตำบลหนองปลาไหล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้จัดกิจกรรม โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีประชาชนในพื้นที่ หมู่ 3 , 4 , 5 เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
สำหรับกิจกรรมในวันนี้เน้นในเรื่องของการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ เรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อาทิ การนำเศษขยะใบไม้ และขยะเหลือใช้ ที่เราคิดว่าไม่มีค่า มาทำประโยชน์ ในการทำน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งนํ้าหมักชีวภาพ คือ น้ำหมักชีวภาพที่ได้จากการหมักเศษซากพืช ซากสัตว์ หรือสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่หาได้ในท้องถิ่นด้วยจุลินทรีย์จำเพาะ อาจหมักร่วมกับกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง กระบวนการหมักของน้ำหมักชีวภาพจะเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ โดยใช้กากน้ำตาล และน้ำตาลจากสารอินทรีย์เป็นแหล่งพลังงาน แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 1. การหมักแบบต้องการออกซิเจน เป็นการหมักด้วยจุลินทรีย์ชนิดที่ต้องการออกซิเจนสำหรับกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ เพื่อสร้างเป็นพลังงาน และอาหารให้แก่เซลล์ การหมักชนิดนี้จะเกิดน้อยในกระบวนการหมักน้ำหมักชีวภาพ และมักเกิดในช่วงแรกของการหมัก แต่เมื่อออกซิเจนในน้ำ และอากาศหมด จุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจนจะลดน้อยลง และหมดไปจนเหลือเฉพาะการหมักจากจุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน 2. การหมักแบบไม่ต้องการออกซิเจน เป็นการหมักด้วยจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ต้องการออกซิเจนสำหรับกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ เพื่อสร้างเป็นพลังงาน และอาหารให้แก่เซลล์
           ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพในภาคของการเกษตรพบว่ามีมากมาย อาทิ ใช้ฉีดพ่นหรือเติมในดินหรือน้ำ ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ในดิน และน้ำ ใช้เติมในดิน ช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดิน ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี และช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ในดิน และน้ำ ช่วยเพิ่มอัตราการย่อยสลายสารอินทรีย์ในดิน และน้ำ ใช้รดต้นพืชหรือแช่เมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์เพื่อเร่งการเกิดราก และการเจริญเติบโตของพืช เป็นสารที่ทำหน้าที่เหมือนฮอร์โมนพืช กระตุ้นการเกิดราก และการเจริญเติบโต ทำให้ผลผลิต และคุณภาพสูงขึ้น ใช้ฉีดพ่นในแปลงเกษตร ช่วยต้านแมลงศัตรูพืช และลดจำนวนแมลงศัตรูพืช ใช้ฉีดพ่นในแปลงผัก ผลไม้ หรือผลผลิตต่างๆ เพื่อป้องกันการทำลายผลผลิตของแมลง

 

            ด้านสิ่งแวดล้อมใช้เติมในระบบบำบัดน้ำเสียจากการเกษตร ปศุสัตว์ การประมง โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชน ใช้เติมในบ่อขยะ ช่วยย่อยสลายขยะ และกำจัดกลิ่นเหม็น ใช้ปรับสภาพของเสียจากครัวเรือนก่อนนำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรตามลำดับ
          สำหรับการทำน้ำหมักชีวภาพนั้นถือว่ามีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก และลดในส่วนของขยะที่เกิดขึ้นในครั้วเรือนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย นอกจากนี้วิทยากรยังได้สอนวิธีการทำน้ำมันเหลือง และน้ำยาล้างจาน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้และได้ใช้ประโยชน์อีกด้วย
Advertisement