พาณิชย์จังหวัดชลบุรีร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club จังหวัดชลบุรี เปิดโครงการส่งเสริมและยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาค บรรเทาความเดือดร้อนสถานการณ์ Covid-19

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.64 ที่ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ว่าที่ร้อยโท สุธรรม ลครลำ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club จังหวัดชลบุรี จำหน่ายสินค้าผลไม้จากเกษตรกรสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club จังหวัดชลบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหาตามมาตรการ รวมถึงส่งเสริมให้เศรษฐกิจชุมชนมีการขยายตัวและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและมุ่งเน้นขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ในเรื่องการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพและสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงการค้าในด้านภูมิภาคโดยอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ขับเคลื่อนแผนงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ทำให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดไปทั่วประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรในภูมิภาคได้รับความเดือดร้อน

ว่าที่ร้อยโท สุธรรม ลครลำ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีได้ร่วมกับทางเกษตรกรของสมาชิกของกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดชลบุรี เปิดจำหน่ายสินค้าผลไม้จากเกษตรกร และจะยกระดับไปช่วยเหลือสินค้าจากเกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ อีกด้วย
ว่าที่ร้อยโท สุธรรม ละครลำ กล่าวต่อไปว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้ผู้คนออกมาจับจ่ายลำบาก ส่งให้ผลผลิตของเกษตรกรที่กำลังออกสู่ตลาด แต่ไม่สามารถหาที่จำหน่ายได้ หากจำหน่ายได้แต่ยังประสบปัญหาราคาตกต่ำ ประกอบกับสินค้าของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นของสด ง่ายต่อการเน่าเสีย และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ยังมีอยู่และไม่สามารถคาดการณ์ว่าจะคลี่คลายในช่วงใด สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จึงได้มีนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจัดหาจุดจำหน่ายสินค้าเพื่อเชื่อมโยงการตลาด และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการภายในจังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-29 สิงหาคม 2564 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Advertisement