เปิดศูนย์พักคอยเขาไม้แก้วรองรับผู้ป่วย 50 เตียง พร้อมทีวี อินเตอร์เน็ต คลายเครียด

        วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดศูนย์พักคอยตำบลเขาไม้แก้ว จำนวน 50 เตียงพร้อมอุปกรณ์ เครื่อง ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับรองรับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ หรือแสดงอาการเล็กน้อย (ผู้ป่วยสีเขียว ) อยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษาตามระบบ
        โดยจะเปิดให้ประชาชนในพื้นที่ที่ไม่พร้อมที่จะดูแลตัวเองที่บ้าน และผ่านการประเมินจากโรงพยาบาลร้องขอมายังศูนย์ พักคอย เพื่อไปรับตัวผู้ป่วยมาพักคอยการรักษา โดยแบ่งเป็น ผู้ป่วยชาย 25 เตียง ผู้ป่วยหญิง 25 เตียง พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวก

          นอกจากนั้นยังจัดให้มีอินเตอร์เน็ต และทีวี เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดของผู้ป่วย รวมทั้งมีการออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายเป็นประจำทุกวัน ด้วย
Advertisement