ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พร้อมจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้เมืองพัทยา 6 หมื่นโดส บริการฉีดให้ประชาชน 3 หมื่นคน เร็วๆ นี้

           ตามที่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ดำเนินการผลักดันจัดหาวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชนในท้องถิ่นเมืองพัทยา เพื่อสนับสนุนแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่ โดยให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 เพื่อเปิดประเทศ 120 วัน ตามนโยบายรัฐบาลนั้น
          ล่าสุด มีรายงานจากเว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่เห็นชอบในการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรในระยะที่ 1 เพิ่มเติมตามแผนกระจายวัคซีนให้กับประชากรในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและมากขึ้น โดยเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานลำดับที่ 4 ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ครั้งที่ 5 จำนวน 30,000 คน (60,000 โดส)
          และหลังจากนี้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะได้ส่งอีเมล์ไปยังผู้บริหารสูงสุด นายกเมืองพัทยา ก่อนจะจัดส่งวัคซีนมาตามโควต้าที่ได้รับจัดสรร เมื่อเมืองพัทยาได้รับการจัดสรรวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะประกาศให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์รับทราบเพื่อนัดหมายในการฉีดวัคซีนต่อไป

Advertisement