นายกเมืองพัทยาเตรียมเยียวยารอบ 2 ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ครัวเรือนละ 2,000 บาท เริ่มเปิดลงทะเบียน ส.ค.นี้

           นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงแนวทางการเยียวว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ว่า หลังที่เมืองพัทยาได้ออกข้อบัญญัติของเมืองพัทยาเกี่ยวกับการเยียวยาประชาชนเมื่อปี 2563 เนื่องจากที่ผ่านมาเมืองพัทยาจะใช้ระเบียบกลางของมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อมาปรับใช้ในการดูแลและเยียวประชาชนในพื้นที่ จึงมีแนวคิดว่าเมืองพัทยาควรจะมีข้อบัญญัติในเรื่องดังกล่าวเป็นของตัวเอง จึงได้มีการนำเสนอขอความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา ซึ่งหลังจากที่ได้ออกข้อบัญญัติมาแล้วก็ได้มีการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาแล้ว 1 รอบ
            ทั้งนี้ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มีความรุนแรงมากขึ้น เมืองพัทยาจึงได้มีการประชุมเพื่อประเมินถึงสถานการณ์โควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รวมถึงปัจจุบันพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นวงกว้าง จึงได้มีแนวทางดำเนินการตามข้อบัญญัติเมืองพัทยาในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตทั้งโรคระบาดและอื่น ๆ ด้วยการลงทะเบียนประชาชนในครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองพัทยาในการช่วยเหลือเยียวยาแต่ละครัวเรือน เป็นเงิน 2,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตามหน้าที่รับผิดชอบของเมืองพัทยา
          สำหรับงบประมาณที่จะนำมาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนแต่ละครัวเรือนนั้นจะเป็นงบประมาณจากการปรับลดโครงการ รวมไปถึงงบประมาณจากโครงการที่สามารถรอการดำเนินการมาดำเนินการในส่วนนี้ก่อน ในการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
              นายสนธยา นายกเมืองพัทยา กล่าวต่ออีกว่า ส่วนผู้ประกอบการในกลุ่มต่าง ๆ นั้น ในที่ประชุม ครม.ที่ผ่านมาได้มีการออกมาตรการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือประชาชน ร้านค้า และกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ซึ่งเบื้องต้นในขณะนี้ก็อาจจะครอบคลุมการเยียวยาเกือบทุกกลุ่มอยู่แล้วในภาพรวมของประเทศ ส่วนแนวทางที่เมืองพัทยาดำเนินการเป็นการช่วยเหลือประชาชนในตามครัวเรือนของเมืองพัทยา โดยขณะนี้การดำเนินการอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่ อุปกรณ์ในการลงทะเบียนและการเตรียมข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนเปิดให้ลงทะเบียน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเดือนสิงหาคมนี้และจะสามารถเยียวยาประชาชนได้ในเดือนกันยายน 2564
             จากสถิติครัวเรือนของเมืองพัทยามีทั้งหมดประมาณ 30,000 กว่าครัวเรือน ที่มีประชาชนพักอาศัยอยู่ ซึ่งการเยียวยาในครั้งที่ผ่านมามีประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์มาลงทะเบียน 9,000 กว่าครัวเรือน ในครั้งนี้ก็จะมีการเปิดจุดการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาให้กับประชาชน พร้อมทั้งจะให้ผู้นำชุมชนเป็นกำลังสำคัญ ในการดำเนินการลงทะเบียนตามชุมชนต่าง ๆ เพื่อลดความแออัด โดยสถานที่ลงทะเบียนนั้นเมืองพัทยากำหนดไว้ อาทิ ศาลาว่าการเมืองพัทยา และตามโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เป็นต้น

Advertisement