คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร กฎหมาย ปปช. เสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร กฎหมาย ปปช. เสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองหนองปรือ วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดชลบุรี เดินทางมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หลังจากที่ปัจจุบันการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักจะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม จำนวนมาก คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งได้รับการเลือกตั้งใหม่จากประชาชน จำเป็นต้องมีความรู้ และยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกฏหมายของ ป.ป.ช. ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง


ดังนั้นทางสำนักปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฏหมาย ในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมาย ป.ป.ช.ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นต่อไป

Advertisement