นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุงแต่งตั้ง รองนายกเทศมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีและที่ปรึกษาพร้อมเดินหน้าทำงานรับใช้ประชาชนในพื้นตำลบบางละมุงต้องยิ่งใหญ่

นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุงแต่งตั้ง รองนายกเทศมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีและที่ปรึกษาพร้อมเดินหน้าทำงานรับใช้ประชาชนในพื้นตำลบบางละมุงต้องยิ่งใหญ่

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 9 มิถุนายน 2556 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางละมุง นายจเรวัฒน์ ชินวัตร นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง แถลงการต่อสภาเทศบาลตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง


เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านมุงด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพให้เกิดผลดีแก่ข้าราชการอาศัยอำนาจตามมาตรา 48 อัฎฐ และ มาตรา 48 เตรส พระราชบัญญัติเทศบาลพศ 2486 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ. ศ. 2562 จึงแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางละมุงแต่งตั้งให้ นางณัฐธิณีย์ เชิดฉาย เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นางสาวทิพย์พิมวิมล หอมขจร เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นายกัณป์ชสาน รัตนะ เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นายบุญเลิศ แก้วจินดา เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหานำเทศบาลตำบลบางละมุงไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

พร้อมชูนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน และนโยบายด้านการเมือง เพื่อตำบลบางละมุง นำพาเทศบาลตำบลบางละมุงไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าบางละมุงต้องยิ่งใหญ่ เศรษฐกิจต้องเจริญรุ่งเรือง ประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สร้างความมุ่งเน้นสร้างความสะดวกสบายให้ประชาชนทุกคนในเทศบาลตำบลบางละมุง การสร้างและปรับปรุงถนนภายในเทศบาลตำบลบางละมุงให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา การก่อสร้างและปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำและวางมาตรการการป้องกันน้ำท่วมฉับพลันในกรณีฝนตกช่วงฤดูฝนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้ทั่วถึงทุกแหล่งชุมชนของประชาชนและปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและบูรณาการให้มีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงทั้ง 4 เขตในเทศบาลตำบลบางละมุงรวมไปถึงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

 

Advertisement