จังหวัดชลบุรีจัดการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 เกี่ยวกับการศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองชลบุรี

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองชลบุรี ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
           ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนพัฒนาเมืองในมิติต่างๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เหมาะสมทรัพยากรธรรมชาติของเมืองและอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น จึงได้กำหนดให้มีผังเมืองเฉพาะเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพี้นที่เฉพาะแห่ง โดยผังเมืองเฉพาะมีลักษณะเป็นแผนผัง และโครงการพัฒนาอย่างละเอียด ที่หน่วยงานรัฐสามารถนำไปดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น รวมทั้งการของบประมาณก่อสร้างเพื่อพัฒนาหรือดำรงรักษาเฉพาะแห่งได้
          สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาเมืองเติบโตไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา บริษัท สแปนคอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินงาน การศึกษา แบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยให้นำเสนอแนวทางและวิธีการพัฒนาพื้นที่ แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน เตรียมโครงการพัฒนาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ส่งผลให้เมืองได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น และยังประโยชน์ทั้งการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคมแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งผลลัพธ์ในการดำเนินโครงการโดยภาพรวมประกอบด้วย ผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองชลบุรี ที่จะเป็นกรอบชี้นำการพัฒนาแบบบูรณาการ พร้อมทั้งการจัดทำกรอบงบประมาณ แผนปฏิบัติการและโครงการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ ที่จัดลำดับความสำคัญ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการตามความเร่งด่วน รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการและมาตรการที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
          นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ชุมชนเมืองชลบุรี เป็นชุมชนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรม มีแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ชายหาดที่สวยงาม เป็นที่รู้จักของคนในประเทศและต่างประเทศ เช่น หาดบางแสน มีชุมชนเก่าที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตดั้งเดิม รวมถึงเป็นย่านการค้าที่สำคัญ เช่น ชุมชนย่านถนนวชิรปราการ ชุมชนตลาดหนองมน นอกจากนี้ยังเป็นเมืองน่าอยู่ และศูนย์กลางทางการศึกษาที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งมีการพัฒนาและแนวโน้มการขยายตัวของชุมชน ซึ่งจำเป็นต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาพื้นที่ ให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชนเมืองชลบุรี
         นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เข้ามาดำเนินการวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองชลบุรี ซึ่งจะเป็นการพัฒนาพื้นที่เมืองชลบุรี ตามมาตรการทางผังเมือง และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ และเป็นระบบ เสริมสร้างโอกาส และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาในอนาคต เพื่อการดำรงรักษาเมืองให้เหมาะสมในการรองรับการตั้งถิ่นฐาน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้จังหวัดชลบุรีมีการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

Advertisement