เมืองพัทยาปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) สร้างความปลอดภัยให้นักเรียน ครู ต้อนรับเปิดเทอม

           ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ได้มอบหมายให้นายปรีชา ค้าขาย คณะทำงานฯ นำเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ในโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ป้องกันกิ่งไม้หักโค่นทับหลังคาอาคารเรียน ทรัพย์สินของโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน คุณครู และบุคลากรภายในโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการปรับภูมิทัศน์สถานศึกษาให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบ ต้อนรับเปิดภาคเรียน
         ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ได้ดำเนินการตัดกิ่งไม้ โดยเน้นต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาระสายไฟ ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบซึ่งเป็นพื้นที่ภายในโรงเรียนไปแล้วบางส่วน โดยได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 วัน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครองโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา

Advertisement