“สุกุมล” คณะทำงานสนับสนุนคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ประชุมสรุปข้อมูลพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยาครบทั้ง 11 แห่ง เตรียมจัดสรรงบประมาณสะสมของแต่ละโรงเรียนและงบเมืองพัทยาส่วนหนึ่งเร่งดำเนินการ

          เมื่อวันที่ 25 พ.ค.64 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมืองพัทยาได้จัดประชุมพิจารณาแนวทางพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาในเขตเมืองพัทยา โดยมีนางสุกุมล คุณปลื้ม คณะทำงานสนับสนุนคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมร่วมกับตัวแทนโรงเรียนเมืองพัทยา 6-11 เพื่อสรุปข้อมูลความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ ร่วมด้วยนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา คณะผู้ช่วยนายกเมืองพัทยา และคณะทำงานนายกเมืองพัทยา ร่วมประชุมพิจารณาข้อมูล

              นางสุกุมล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แห่ง โดยมีการส่งทีมเจ้าหน้าที่และคณะทำงานลงไปสำรวจสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของเด็กนักเรียน ครูและผู้ปกครอง โดยข้อมูลหลังการประชุมสรุปแล้วพบว่าต้องมีการทำงานเร่งด่วนในเรื่องของการซ่อนแซมโครงสร้างต่างๆ อาทิ อาคารเรียน หลังคา และห้องน้ำ

              ซึ่งหลังจากนี้จะได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 11 โรงเรียน เพื่อสรุปประเด็นความสำคัญก่อนหลัง ซึ่งปัญหาหลักที่พบจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างที่ต้องมีการจัดหาผู้รับจ้าง ซึ่งส่วนนี้ต้องดูความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆ เราจะเริ่มจากจุดเล็กๆ ที่ทำให้เด็กนักเรียนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสนับสนุนการพัฒนาแต่ละโรงเรียนตามความเหมาะสม เพราะทุกโรงเรียนมีทักษะและความสามารถแตกต่างกัน จึงควรสนับสนุนพิเศษเป็นเรื่องๆ ตามทักษะและความสามารถของโรงเรียนนั้นๆ

           อย่างไรก็ตามในส่วนของงบประมาณในการดำเนินการในช่วงวาระเร่งด่วนนี้นั้น จะเป็นการสนับสนุนงบประมาณของทางเมืองพัทยาในส่วนหนึ่ง และเนื่องด้วยแต่ละโรงเรียนมีเงินสะสมของแต่ละโรงเรียน จึงต้องหาแนวทางในการนำเงินสะสมตรงส่วนนี้มาใช้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวก่อนจะมีการเสนอต่อที่ประชุมสภาเมืองพัทยาเรื่องการปรับปรุงงบประมาณเมืองพัทยาของปี 2564 และเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณดำเนินการในวาระถัดไปในส่วนของงบประมาณเมืองพัทยาในปี 2565 ให้ต่อเนื่องกันด้วย

Advertisement