ชลบุรีจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

        วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
          ตามที่คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้เรื่องของวัคซีนโควิด – 19 เป็น “วาระแห่งชาติ” โดยรัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดในการดำเนินนโยบายต่างๆ อย่างครบวงจร ทั้งการจัดหา การกระจาย ไปจนถึงการฉีด เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทยให้เร็วที่สุด
          นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้ประชุมมอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว เหมาะสม ตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อลดอัตราการป่วยและตาย เพื่อปกป้องระบบสุขภาพของประเทศ และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป
          สำหรับการประชุมในวันนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนในพื้นที่ 11 อำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการป่วย ตาย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชากรกลุ่มที่มีความเสียงสูงที่จะป่วยรุ่นแรงและเสียชีวิตหากติดเชื้อ ได้แก่ ประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เพื่อปกป้องระบบสุขภาพของประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยในงาน และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไป แรงงานในภาคธุรกิจบริหาร ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
          ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต่อไปอีกว่า การฉีดวัคซีนเพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคโควิด – 19 และการฉีดวัคซีนอาจจะมีผลข้างเคียง หลังการได้รับวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะหาางทางสังคมต่อไป

ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

Advertisement