เริ่ม 17 พ.ค.นี้! พัทยา-ชลบุรี สีแดง นั่งกินในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม

         หลังจากมีรายงานจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องของการปรับมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ มีการปรับสีจังหวัด โดยจังหวัดชลบุรีได้ปรับจากพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็นพื้นที่สีแดงพื้นที่ควบคุมสูงสุด นั้น
          มีรายงานว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี มีคำสั่งมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้ดำเนินการในทุกท้องที่จังหวัดชลบุรี โดยให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร (เว้นในสถานศึกษา และสถานพยาบาล) ให้เปิดจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในลักษณะของการนั่งรับประทานที่ร้านได้ และเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 23.00 น. โดยงดสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
ให้เปิดสถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน โดยให้เปิดบริการได้จนถึงเวลา 23.00 น. โดยงดการบริโภคสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน รวมทั้งให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากได้ โดยให้พิจารณาตามความจำเป็น และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์ที่ 17 พ.ค.64 เป็นต้นไป
Advertisement