อบจ.ชลบุรี ร่วมกับ อปท. 94 จัดโครงการบริหารจัดการปัญหาขยะอันตรายชุมชน

          เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดชลบุรี และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เทศบาล และองค์การบริหารส่วน ตำบล ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 94 แห่ง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
           โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี แก้ไขปัญหาขยะอันตรายชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ ระดับประเทศ เนื่องจากก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ระบบนิเวศวิทยา การปนเปื้อนทางน้ำ การเกิดมลพิษทางอากาศ การปนเปื้อนในดิน ผลกระทบต่อพืชและสัตว์ โดยขยะอันตรายชุมชนมีอยู่ทั้งในที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และร้านค้าต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนให้ เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลต่อไป
           นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในฐานะหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดชลบุรีในการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เทศบาลและองค์การบริหารส่วน ตำบล ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 94 แห่ง เพื่อร่วมกันบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 โดยครั้งนี้ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 20,205 กิโลกรัม และให้บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ในการนำขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป

ข่าว/ภาพประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

Advertisement