ภาคธุรกิจเอกชนเมืองพัทยายื่น 10,000 รายชื่อแสดงความพร้อมรับวัคซีนโควิด-19 ให้นายกเมืองพัทยา เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว

          วันที่ 14 พ.ค.64 นายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และนายธเนศ ศุภรสหัสรังษี รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี เข้าพบนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่อยื่นรายชื่อและหนังสือแสดงเจตจำนงของผู้ทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมจำนวนทั้งสิ้น 10,000 รายชื่อ เพื่อแสดงความพร้อมของภาคธุรกิจเอกชนที่พร้อมปฏิบัติตามวาระแห่งชาติที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกระจายวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 เพื่อให้เกิดระบบภูมิคุ้มกันหมู่ทั่วประเทศ อันจะแสดงว่าเมืองพัทยามีความพร้อมในการควบคุมเรื่องดังกล่าวไว้ได้จนเป็นที่ปลอดภัยแล้ว
โดยในหนังสือระบุใจความเรื่องขออนุเคราะห์พิจารณาจัดสรรวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกสามในประเทศไทย ภาคธุรกิจเอกชน ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และผู้ประกอบการที่พักในเมืองพัทยาได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และได้รับการประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเข้มควบคุมสูงสุด ส่งผล
กระทบโดยตรงและรุนแรงต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ทางภาคธุรกิจเอกชน จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากนายกเมืองพัทยา ในการ
พิจารณาจัดสรรวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับทางภาคธุรกิจเอกชน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยว และภาคธุรกิจเอกชนของเมืองพัทยา และเป็นการส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยาในภาพรวมต่อไป
          ด้านนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า จะเห็นได้ว่าประชาชนในเมืองพัทยามีความพร้อมและความต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นอย่างมาก โดยในวันนี้ทางสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา สมาคม ชมรมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้มีการรวบรวมรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนในพื้นที่เมืองพัทยาจำนวน 10,000 ราย ซึ่งจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีให้ได้รับทราบต่อไป

        ส่วนเมืองพัทยาก็มีความพร้อมที่จะสนับสนุนในส่วนต่างๆ ของเรื่องการกระจายวัคซีนให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว หลังได้รับการจัดสรรมาจากส่วนกลาง ซึ่งก็ต้องรอคำสั่งจากรัฐบาล
Advertisement