คณะทำงานเลขานุการนายกเมืองพัทยา เร่งสรุปผลสำรวจพื้นที่โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ส่งเข้าที่ประชุมใหญ่ เพื่อปรับปรุง ยกระดับคุณภาพชีวิตครู นักเรียนและผู้ปกครอง ทั้ง 11 แห่ง เป็นโรงเรียนต้นแบบ

          หลังที่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้มีนโยบายในการยกระดับการสร้างมาตรฐานสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และสภาพแวดล้อมที่ดี ให้เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนายกเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะทำงานายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลปัญหาในแต่ละสถานศึกษาทั้ง 11 โรงเรียน ซึ่งได้ทำการสำรวจแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
        ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 พ.ค.64 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา และคณะเลขานุการนายกเมืองพัทยา ได้ร่วมประชุมโต๊ะเล็กนอกรอบ สรุปสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แห่ง เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่ซึ่งมีนายกเมืองพัทยาเป็นประธาน เพื่อก้าวไปสู่โรงเรียนต้นแบบในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 โรงเรียน
          สำหรับสภาพปัญหาของโรงเรียนที่พบจากการสำรวจ ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านโครงสร้างของอาคารที่มีการก่อสร้างมานานกว่าสิบปี ทำให้เกิดปัญหาหลังคารั่ว ฝ้าเพดานชำรุด ห้องสุขารั่วซึมไม่สามารถใช้งานได้ ส่วนปัญหาที่จะต้องแก้ไขเป็นการเร่งด่วนก่อนเปิดภาคเรียนในเดือนมิถุนายน 2564 คือ จุดบริการน้ำดื่ม จุดจอดรถ ที่พักคอยผู้ปกครอง และโรงอาหาร ที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องรองบประมาณ โดยจะให้เจ้าหน้าที่สำนักช่างเมืองพัทยาดำเนินการในเบื้องต้นต่อไป

 

Advertisement