เมืองพัทยาลุยเก็บข้อมูลโรงเรียนบ้านเกาะล้านส่งนายกเมืองพัทยาพิจารณางบสัปดาห์หน้า

เมืองพัทยาลุยเก็บข้อมูลโรงเรียนบ้านเกาะล้านส่งนายกเมืองพัทยาพิจารณางบสัปดาห์หน้า

คณะผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่สำรวจพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) เก็บข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดเป็นโรงเรียนสุดท้าย ก่อนสรุปส่งนายกเมืองพัทยาพิจารณางบทันทีในสัปดาห์หน้า เลขาฯนายกพัทยาชี้แต่ละโรงเรียนมีเงินสะสม จ่อคุยฝ่ายกฎหมายนำงบมาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

ตามที่ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ให้นโยบายในการยกระดับการสร้างมาตรฐานสถานศึกษาในท้องถิ่น โดยมอบหมายให้นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานดำเนินการร่วมกับคณะทำงานเลขานุการนายกเมืองพัทยา สำนักการศึกษาและสำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา ทำการสำรวจและเก็บข้อมูลพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาและโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 โรงเรียน โดยได้ดำเนินการมาแล้ว 10 โรงเรียนนั้น

วันที่ 30 เม.ย.64 มีรายงานว่า คณะทำงานเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) ตามนโยบายยกระดับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรครู ผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 โดยมี นายนุชิต วีระสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูประจำโรงเรียนให้การต้อนรับคณะ

นายนุชิต วีระสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) บรรยายสรุปปัญหาและอุปสรรคของโรงเรียน ว่า โรงเรียนมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 427 คน และครูผู้สอนจำนวน 22 คน จากการสำรวจข้อมูลในส่วนของความต้องการจำเป็นเร่งด่วนคือ การซ่อมแซมห้องน้ำ ฝ้าเพดาน อาคารชำรุดทรุดโทรม รวมทั้งระบบไฟฟ้า ตลอดจนบุคลากรครูผู้สอนที่เพียงพอ แต่ไม่ใช่คนในพื้นที่จึงไม่ตอบโจทย์ในการดูแลนักเรียนนอกเวลาเรียน

ทั้งนี้ ทางคณะเมืองพัทยา ได้เดินสำรวจบริเวณโดยรอบโรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) พบว่ามีทั้งสิ้น 5 อาคาร แบ่งเป็น อาคารอนุบาล อาคารประถมศึกษา อาคารมัธยมศึกษา อาคารหอประชุม อาคารบ้านพักครู พบความชำรุดทรุดโทรมเสียหายในหลายจุด โดยเฉพาะอาคารมัธยมศึกษามีความชำรุดทรุดโทรมมากที่สุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมข้อมูลความต้องการอย่างละเอียด ก่อนสรุปเรื่องเสนออนุมัติงบประมาณดำเนินโดยเร็วที่สุด

นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า หลังจากรวบรวมข้อมูลของสถานศึกษาและโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 โรงเรียน โดยเบื้องต้นพบว่ามีปัญหาโครงสร้างอาคาร หลังคาฝ้าอาคารรั่ว และห้องน้ำชำรุดจะมีความจำเป็นต้องเร่งแก้ไขด่วนที่สุด ซึ่งจะได้ทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดสรุปเรื่องนำเสนอนายกเมืองพัทยาภายในสัปดาห์หน้า เพราะนายกเมืองพัทยาต้องการให้เกิดความเป็นรูปธรรมเร็วที่สุดก่อนเปิดเทอมนี้

ด้าน นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของงบประมาณดำเนินการนั้น พบว่าแต่ละโรงเรียนมีเงินสะสมอยู่ แต่ต้องเป็นไปตามหลักการ ต้องผ่านมติคณะกรรมสถานศึกษา และต้องมีความจำเป็นเร่งด่วน หากไม่ดำเนินการจะเกิดอันตรายต่อนักเรียนและครู ซึ่งจะได้หารือฝ่ายกฎหมายว่าจะทำยังไงให้สามารถเอาเงินสะสมตรงนี้มาใช้ได้ในสถานการณ์โควิด ซึ่งเมืองพัทยาต้องใช้จ่ายงบประมาณอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากหลังจากเกิดโควิดแล้วเมืองพัทยาจัดเก็บภาษีได้น้อยลง

Advertisement