เมืองพัทยาเร่งพัฒนายกระดับโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านวัฒนธรรม แรงงาน กีฬา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แห่งแรกของประเทศ

        นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยผู้บริหารเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง คณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจข้อมูล เพื่อนำมาปรับปรุงยกระดับคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ไปสู่เป้าหมายโรงเรียนต้นแบบด้านวัฒนธรรม กีฬา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นำร่องของประเทศ โดยมีนายพูนศักดิ์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิต พัทยา) นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ ประธานชมรมผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ร่วมให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียน
         นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อสำรวจด้านกายภาพ ความพร้อมเรื่องของอาคารสถานที่ พัสดุ ครุภัณฑ์ ครูผู้สอน คุณภาพชีวิตของครู เด็กนักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครอง ในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 โรงเรียน ให้รองรับการเจริญเติบโตของ EEC ซึ่งในส่วนของโรงเรียนเมือง 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) นั้นขณะนี้ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะที่ 13 ในด้านวัฒนธรรม แรงงาน กีฬา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยจะมีการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) เป็นโรงเรียนนำร่องของประเทศ ในการเปิดการเรียนการสอนที่ตรงกับความต้องการของเยาวชนและสังคม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและโรงเรียน
        ทั้งนี้ในอนาคตโรงเรียนเมืองพัทยา 11 จะมีการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนที่มีความต้องการต่อยอดทางการศึกษาในแต่ละสาขาให้เข้าถึงมากยิ่งขึ้น เช่น การศึกษาต่อในด้านแพทย์ การศึกษาต่อในด้าน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ วิศวะ ด้านเทคโนโลยีรองรับ EEC รวมถึงอาชีพที่มีความต้องการในปัจจุบัน ซึ่งโรงเรียนเมืองพัทยา 11 จะเป็นฐานการผลิตในการให้ความรู้ให้กับเยาวชนในการต่อยอดเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในแต่ละสาขาต่อไป โดยจะต้องมีการพัฒนาในหลายด้าน ทั้งด้านอาคาร สถานที่ จุดบริการน้ำดื่ม ห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พัฒนาบุคลากรครู และการพัฒนาสถานที่ที่ให้ผู้ปกครองใช้ร่วมกันในการรับส่งบุตรหลาน สร้างความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กับเด็กนักเรียนทั้ง 11 โรงเรียน ซึ่งปัจจุบันโครงสร้างพื้นที่ฐานโรงเรียนในสังกัดทั้ง 11 โรงเรียนมีความพร้อมอยู่แล้ว เพียงแต่จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
         นายกเมืองพัทยา กล่าวอีกว่า สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง สิ่งที่จะเร่งพัฒนานั้นจะเป็นในเรื่องของบุคลากรครูที่จะรองรับในแต่ละสาขาวิชา ที่จะมีการเปิดสอนในอนาคต ซึ่งในส่วนของบุคลากรนั้นได้มอบนโยบายกับสำนักศึกษาเมืองพัทยาแล้วว่า บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ และฝ่ายบริหารเมืองพัทยาจะต้องบูรณาการในการทำงานร่วมกันทั้ง 11 โรงเรียน จะไม่มีการแบ่งแยกโรงเรียนแต่ละโรงเรียน ครูแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้การสร้างความพร้อมของแต่ละโรงเรียนไม่เฉพาะโรงเรียนนำร่องอย่างโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) เพื่อเตรียมความพร้อมในแต่ละด้าน อนาคตจะต้องมีการจัดสรรครูให้ตรงตามเป้าที่กำหนด

          เบื้องต้นจะขอความร่วมมือครูที่มีความรู้เฉพาะด้านในแต่ละโรงเรียนมาให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 11 พร้อมทั้งจะมีการจัดหาบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้ทุกโรงเรียนได้มีความพร้อมในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

Advertisement