ปตท.เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการทำหมูแดดเดียว ให้มีรสชาติอร่อย ที่ชุมชนบางละมุงฝั่งธน

        เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ชุมชนบางละมุงฝั่งธน เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการทำหมูแดดเดียวให้มีรสชาติอร่อย ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านบางละมุงฝั่งธน ได้รับการสนับสนุนประเภททุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชลบุรี เพื่อจัดโครงการให้ความรู้ อบรมสร้างอาชีพให้ผู้สนใจ
         โดยได้รับเกียรติจากคุณกุลวดี รุ่งธนรักษ์ พัฒนาการอำเภอ กล่าวความเป็นมาโครงการ และมีกิจกรรมภายในโครงการ ได้แก่ การฝึกอบรมทำหมูแดดเดียว และมีคุณประภาวดี สิทธิเวช ครูฝึกอาชีพแผนกโภชนาการ มาให้ความรู้ด้านวิธีการทำหมูแดดแดดเดียวให้มีรสชาติอร่อย และได้มาตรฐาน
         ทั้งนี้ยังมีการอบรมในด้านการสร้างอาชีพ ขายสินค้าออนไลน์ โดยมี คุณวุฒิชัย ศรีประเสริฐกุล มาเป็นวิทยากรตามโครงการดังกล่าว

Advertisement