จรัญ ประกอบธรรม นำกลุ่มพลังตะเคียนเตี้ย เดินขอบคุณประชาชนที่ให้โอกาส เข้ามาพัฒนาตะเคียนเตี้ย พร้อมเดินหน้า นโยบาย 6 ด้าน เร่งแก้ไขปัญหาน้ำประปาให้เข้าถึงทุกชุมชน

        หลังจากการนับคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยและผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตะเคียนเคี้ย ทั้ง 2 เขต เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ส่งผลให้นายจรัญ ประกอบธรรม หรือ เล็ก ได้คะแนนเลือกตั้ง 6,757 คะแนน ได้เป็นว่าที่นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย พร้อมว่าที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยทั้ง 2 เขต จากกลุ่มพลังตะเคียนเตี้ยแบบยกทีม 12 คน ซึ่งขณะนี้รอให้กับ กกต.จังหวัดชลบุรี รับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป
        ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 เม.ย.64 นายจรัญ ประกอบธรรม หัวหน้ากลุ่มพลังตะเคียนเตี้ย ว่าที่นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย พร้อมด้วย ว่าที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยทั้ง 2 เขต เดินขอบคุณประชาชนทุกหลังคาเรือน ในพื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 2 ที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และให้การสนับสนุนคะแนนกับกลุ่มพลังตะเคียนเตี้ยทุกคะแนน พร้อมจะเร่งทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้โดยเร็วที่สุด บนหลักการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารพื้นที่ตะเคียนเตี้ย ทั้งนี้กลุ่มพลังตะเคียนเตี้ยจะลงพื้นที่ขอบคุณประชาชนจนครบทั้ง 5 หมู่บ้าน
          ด้านนายจรัญ ประกอบธรรม หัวหน้ากลุ่มพลังตะเคียนเตี้ย ว่าที่นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย กล่าวว่า ขอขอบคุณชาวตะเคียนเตี้ยทุกคนที่ไว้วางใจตัวเองและทีมให้เข้าไปพัฒนาพื้นที่ ทั้งนี้เรื่องเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหา ซึ่งหลังจากลงพื้นที่หาเสียงก็ได้รับข้อร้องเรียนจากชาวบ้านหลายพื้นที่ไม่มีน้ำประปาใช้ โดยจะเร่งออกสำรวจพื้นว่าพื้นที่ไหนไม่มีน้ำประปาใช้ จะเร่งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการร่วมกันกับเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านให้ได้มีน้ำประปาได้ใช้ต่อไป
          และพร้อมเดินหน้านโยบาย 6 ด้านที่ได้ให้ไว้กับชาวตะเคียนเตี้ย ประกอบด้วย 1. ด้านสังคม คุณภาพชีวิตของชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง ส่งเสริมให้เกิดชุมชนรักสุขภาพ เน้นการให้ความรู้ด้านโภชนาการ การจัดการเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมประเพณี สืบสานวัฒนธรรมและเสน่ห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ด้านการศึกษา นันทนาการและกีฬา ยกระดับมาตรฐานการศึกษาศูนย์เด็กเล็กและสร้างความร่วมมือพัฒนาโรงเรียนในเขตเทศบาลให้เทียบเท่าโรงเรียนชั้นนำของประเทศ เพื่อเป็นการขยายโอกาสด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ พร้อมขยายโอกาสให้ประชาชนได้รับการศึกษา สนับสนุนการศึกษาปริญญาตรีระบบเปิด (MOU) และการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในตำบลตะเคียนเตี้ย 3. ด้านเศรษฐกิจ สร้างและกระจายรายได้ด้วยการท่องเที่ยวชุมชน ยกระดับความสามารถผู้ผลิตสินค้า OTOP ในตำบลและเพิ่มช่องทางการตลาดดิจิทัล
           4. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเพื่อการป้องกันการเกิดโรคพื้นฐานตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุและการให้ความรู้แก่ประชาชนในเชิงรุก และจัดสร้างศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชนอย่างยั่งยืน 5. ด้านการบริหารงาน การเมือง จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือการพัฒนาตำบลตะเคียนเตี้ยแบบไตรภาคีภาคท้องถิ่น ภาคท้องที่ และภาคประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการในด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาตำบลตะเคียนเตี้ยอย่างยั่งยืน และจัดศูนย์อาสาสมัครเยาวชนและประชาชน เพื่อการเรียนรู้ในการบริหารงานท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตย และ 6. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนา โดยการใช้ระบบ Smart infrastructure ด้วยการใช้ Big data Analysis มาช่วยในการวางแผนผ่านระบบ IOT ช่วยในการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของพื้นที่ของประชาชน และการจัดการพลังงานในเส้นทางด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ระบบโซล่าเซล์ โดยยึดหลักแนวคิด 4 ป. คือประโยชน์ ประหยัด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

Advertisement