สธ.เมืองพัทยารับลูกฝ่ายบริหาร จัดโครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ ยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึง ประเดิมศูนย์การแพทย์วัดบุณย์กัญจนารามเป็นพื้นที่แรก 23 เม.ย.นี้

        ที่ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา คณะกรรมการชุมชน และคณะทำงานโครงการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
          สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้บริการรักษา ฟื้นฟูสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคแก่ประชาชน ให้ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ลดความแออัด ลดระยะเวลา และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมารับบริการยังโรงพยาบาล ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลที่ใกล้ชิด ให้มีสุขภาพที่ดี อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตเมืองพัทยา ได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
         นอกจากนี้ยังเป็นสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันการเกิดโรค การส่งเสริมสุขภาพตนเองและบุคคลที่ใกล้ชิดได้ที่ถูกต้อง โดยกำหนดจัดขึ้น 4 พื้นที่ครอบคลุมเมืองพัทยา ประกอบด้วย 1. ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบุณย์กัญจนาราม ในวันที่ 23 เมษายน 2564 2. วัดหนองใหญ่ 3. โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) และ 4. เกาะล้าน
         ทั้งนี้ภายในกิจกรรมจะมีการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องแก่ประชาชน และการให้บริการด้านสาธารณสุข เช่น ตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา การเอ็กซเรย์ปอด การตรวจกรุ๊ปเลือด การแจกทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย การให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรค การตรวจคัดกรองสุขภาพ การให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดค่าสายตา และแจกแว่นสายตาฟรี แก่ประชาชน เป็นต้น

Advertisement