ทต.บางละมุงจัดกิจกรรม วิถีใหม่ ชุบ เช็ด ถู ป้องกันภัยโควิด-19 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

          เนื่องด้วยในวันที่ 18 มีนาคมของทุกปีคณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้เป็นวันท้องถิ่นไทย จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564 (ร.ศ.124) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย
          และตามที่พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีสารในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564 ย้ำนำแนวทางการทำงานแบบ “รวมไทยสร้างชาติ” ขยายผลให้การพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืน และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
        ในการนี้ สำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีจึงได้จัดทำกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” วิถีใหม่ ชุบ เช็ด ถู ป้องกันภัยโควิด-19 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ ดังกล่าว พร้อมด้วยนางนภาวรรณ ฉิมกล่อม รองปลัดเทศบาลฯ นายสมคเนย์ เกษมสำราญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
         ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เทศบาลฯผนึกกำลังร่วมกันกับทุกหน่วยงานภายในองค์กร เน้นเรื่องการป้องกันภัยโควิด-19 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่มาแนะนำวิธีการล้างมือ ชุบ เช็ด ถู การทำความสะอาดอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะความสะอาดในที่ทำงาน การมีระเบียบวินัย การเสียสละ

          โดยเน้นให้ทุกฝ่ายเกิดการร่วมมือเป็นหมู่คณะ เกิดความรักความสามัคคีเป็นหลัก นอกจากนี้ เทศบาลตำบลบางละมุงยังน้อมรับตามแนวคิดของรัฐบาลไปขยายผลให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาต่อไปอีกด้วย

Advertisement