กองทุนสวัสดิการเมืองพัทยา มอบทุนการศึกษาแก่สมาชิก 174 ทุน เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย

           เมื่อวันที่ 5 มี.ค.64 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบสวัสดิการทุนการศึกษาแก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายศราวุธ บรอฮีมี ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา คณะกรรมกรรมกองทุนฯ และสมาชิกที่ได้รับทุน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
           การจัดมอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา จำนวน 175 ทุน รวมเป็นเงิน 87,000 บาท ในครั้งนี้ถือเป็น 1 ในสวัสดิการของกองทุนทั้ง 11 ด้าน อาทิ สวัสดิการเพื่อเด็กแรกเกิดและเงินคลอดบุตร สวัสดิการเกี่ยวกับการเจ็บป่วย สวัสดิการกรณีเสียชีวิต สวัสดิการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานศพ สวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สวัสดิการคนด้อยโอกาส พิการ สวัสดิการสมทบครบ 5 ปีงดสมทบ 1 ปี เป็นต้น

            ทั้งนี้เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต ซึ่งผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาของกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยาเมื่อส่งเงินสมทบครบ 5 ปี จะได้รับทุนการศึกษา 500 บาท โดยจะผ่านการเห็นชอบการจ่ายสวสัดิการทุนการศึกษา ตามระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
           สำหรับกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ปัจจุบันมีสมาชิก 3,083 คน มีเงินสมทบสามส่วนจากสมาชิกเก็บออมวันละ 1 บาท 1 ส่วน เงินสมทบจากเมืองพัทยาและเงินสมทบจากรัฐบาล ปัจจุบันมีเงินทั้งสิ้น 9,783,291 บาท

Advertisement