กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดชลบุรี 1 จัดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนชุมชนบ้านนากลาง หมู่ที่ 5 ปีการศึกษา 2564

           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบางละมุง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นางสาวภาวดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง ผู้แทนนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนชุมชนบ้านนากลาง หมู่ที่ 5 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายมาโนช ทรงโยธิน กำนันตำบลบางละมุง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนายพรเลิศ เลามีชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางละมุง ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

            สำหรับการจัดโครงการมอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนชุมชนบ้านนากลาง หมู่ที่ 5 ปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่ขาดแคลนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษกิจของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีเด่นที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพื่อการพัฒนา ติดตาม ดูแลความประพฤติ รวมถึงปลูกฝังให้เด็กมีจิตสำนึกรับผิดชอบตนเองและสังคม
          โดยผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประกอบด้วยนักเรียนและเยาวชนในเขตชุมชนบ้านนากลาง หมู่ที่ 5 จำนวน 156 คน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดชลบุรี 1 เป็นจำนวนเงิน 357,445 บาท

Advertisement