กลุ่มเรารักษ์บางละมุงเปิดตัวผู้สมัครสมาชิกและทีมผู้บริหาร พร้อมแถลงนโยบายหาเสียงเลือกตั้ง ชูยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 4 ด้าน พัฒนาการบริหารงาน-พัฒนาสังคม-พัฒนาการศึกษา-พัฒนาท้องที่ ยกระดับบ้านโรงโป๊ะไม่ให้เป็นแค่ทางผ่าน

          (25 ก.พ.64) ที่ อุทยานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายนราธิป ฟักฤกษ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุงหมายเลข 2 ในฐานะหัวหน้ากลุ่มเรารักษ์บางละมุง ได้แถลงเปิดตัวผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 เขต โดย เขตที่ 1 ได้แก่ หมายเลข 9-14 และเขต 2 หมายเลข 13-18

           นายนราธิป ฟักฤกษ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุงหมายเลข 2 หัวหน้ากลุ่มเรารักษ์บางละมุง ได้แถลงว่าทางกลุ่มมีนโยบายในเรื่องของการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นบางละมุง หรือบ้านโรงโป๊ะ ให้มีความเจริญมากขึ้นกว่าการเป็นทางผ่านไปสู่เมืองท่องเที่ยว ภายใต้สโลแกนของกลุ่มเรารักษ์บางละมุงที่ว่า “รวดเร็ว ทันสมัย ทำงานเป็นทีม” โดยได้วางแนวยุทธศาสตร์ทางการพัฒนาไว้ 4 ด้าน คือ
           1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร ได้มีแนวความคิดจัดทำโครงการต่อต้านคอรัปชั่นในองค์กรภาครัฐ โครงการการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ และโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน 2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม จะได้จัดให้มีโครงการสร้างสังคมปลอดภัย รับเรื่องราวเฝ้าระวังและสร้างสำนึก โครงการเมืองปลอดมลพิษด้วยการสนับสนุนเทคโนโลยีและพัฒนาร่วมกับเมืองใหญ่ และโครงการสร้างสังคมแบ่งปันชุมชน ลานกิจกรรมผู้สูงวัย ลานกีฬาเยาวชนและถนนคนเดิน 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ด้วยการจัดโครงการบัณฑิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน โครงการสร้างแรงจูงใจด้านกีฬาให้เยาวชน และโครงการยกระดับการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่ DQ Citizenship และ 4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาพื้นที่ ด้วยการจัดโครงการเสริมสร้างชุมชนเฝ้าระวังด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเยาวชนอาสา ศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว โครงการฝึกอบรมและะส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าในการเดินทางและการพัฒนาชุมชน โครงการยกระดับการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และการสร้างตลาดชุมชนและการสร้างท่าเรือชุมชน และโครงการฝึกอบรมเพื่อชะลอการส่างงานและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
          “สมาชิกกลุ่มเรารักษ์บางละมุง คือกลุ่มการเมืองนักบริหารงานท้องถิ่นที่อยู่ในเวทีการเมืองมากว่า 20 ปี จึงขอแสดงตัวต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวบางละมุงหรือบ้านโรงโป๊ะให้ช่วยกันเลือกกลุ่มเรารักษ์บางละมุงแบบยกทีม ซึ่งการลงสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้กลุ่มเรารักษ์บางละมุงมีความพร้อม 100% ในการเข้ามารับใช้พี่น้องชาวตำบลบางละมุงไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” หัวหน้ากลุ่มเรารักษ์บางละมุงกล่าว

 

Advertisement