สภาเมืองพัทยา เห็นชอบตราข้อบัญญัติ 3 วาระรวด ร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของเมืองพัทยา พ.ศ. …เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องมาตรฐานกลาง

           ที่ ห้องประชุมสภาเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้จัดให้มีการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมีนายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของเมืองพัทยา พ.ศ. …. โดยนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า จากประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ให้แก้ไขคำว่า ทุนหมุนเวียน เป็นเงินบำรุง ทุกแห่งในข้อ 17 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องมาตรฐานกลางเกี่ยวกับ การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้างและการพัสดุ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคล่องตัว และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
         ทั้งนี้สำนักการสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ของเมืองพัทยา พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งตามมาตตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 เมืองพัทยามีอำนาจตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายได้โดยตรง ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง เงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของเมืองพัทยา พ.ศ. … เพื่อใช้บังคับต่อไป
           ด้านนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้มีการสอบถามไปยังฝ่ายบริหาร ว่า การจัดทำเรื่องค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยบริการสาธารณสุขเมืองพัทยาเป็นในรูปแบบใด และหากค่าตอบแทนวงเงินเกิน 100,000 บาท อำนาจในการพิจารณาเป็นของนายกเมืองพัทยาหรือมอบอำนาจให้บุคลากรระดับหัวหน้าฝ่ายพิจารณาค่าตอบแทนได้ สำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนในวงเงินที่เกิน 100,000 บาท
         ขณะที่เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา ได้มีการตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ ว่า เดิมการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปได้มีการมอบอำนาจตามระดับชั้นอยู่แล้ว โดยการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภทแต่ละวงเงินผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจคนไหนจะได้รับการมอบอำนาจในการดำเนินการได้ อาทิ การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปหรือวิธีการเฉพาะเจาะจงมอบให้หัวหน้าส่วนราชการในวงเงิน 200,000 บาท รองปลัด 300,000 บาท และปลัดเทศบาล 500,000 บาท เป็นต้น สำหรับการมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป

ส่วนการพิจารณาค่าตอบแทนที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ตามระเบียบสามารถมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าหน่วยสาธารณสุขได้ ทั้งนี้อยู่ที่ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะมอบอำนาจ ตามระบบคือมอบให้รองนายกหรือปลัดผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างก็ได้ อย่างไรก็ตามการพิจารณาค่าตอบแทนวงเงินที่เกิน 100,000 บาทนั้นอำนาจอยู่ที่นายกเมืองหรือนายกเมืองพัทยาจะมอบหมายให้บุคคลใดตามระดับขั้นพิจารณาแทนได้
            ทั้งนี้ ในส่วนของที่ประชุมสภาเมืองพัทยา ได้มีการพิจารณาใน 3 วาระรวด ก่อนลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการตราร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ซึ่งจากนี้จะได้มีการนำผลสรุปเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อลงนาม และประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

 

Advertisement