กลุ่มพัฒนาบางละมุง เปิดตัวทีมงาน “5 เสือพัฒนาบางละมุง” ผู้บริหารพร้อมลูกทีมทั้ง 2 เขต ชู 9 นโยบายสู้ศึกเลือกตั้งเทศบาลตำบลบางละมุง

          วันที่ 18 ก.พ.64 ณ ที่ทำการกลุ่มพัฒนาบางละมุง จ.ชลบุรี ว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์ ชินวัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง หมายเลข 1 ในนามหัวหน้ากลุ่มพัฒนาบางละมุง ได้แถลงข่าวเปิดตัวทีมงานคณะผู้บริหาร พร้อมลูกทีมทั้ง 2 เขต และแถลงนโยบายในการลงรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางละมุง ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.64 นี้
           โดยคณะผู้ช่วยผู้บริหารมีทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย นายวัชรินทร์ เชื้อวงศ์ นางณัฐธิณีย์ เชิดฉาย น.ส.ทิพย์วิมล หอมขจร นายกัณป์ชสาน รัตนะ และนายบุญเลิศ แก้วจินดา ที่จะมาช่วยงานในตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีจำนวน 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และประธานผู้ช่วยดำเนินงาน ซึ่งเบื้องต้นทางกลุ่มพัฒนาบางละมุงยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดว่าใครจะช่วยงานในตำแหน่งใด เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ในการหาเสียง
          ว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์ ชินวัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางละมุง หมายเลข 1 ได้แถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ในการทำงานพัฒนาท้องถิ่นของกลุ่มพัฒนาบางละมุง ว่า กลุ่มพัฒนาบางละมุง เป็นกลุ่มการเมืองที่ผสมผสานคนสองรุ่นไว้ด้วยกันเป็น New Generation เป็นทีมงาน “5 เสือพัฒนาบางละมุง” ภายใต้การทำงานด้วยวิสัยทัศน์ “บางละมุงต้องยิ่งใหญ่ เศรษฐกิจต้องเจริญรุ่งเรือง ประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ด้วยหลักการทำงานนโยบาย 9 ข้อ คือ
          1. ด้านการท่องที่ยวท้องถิ่น จะส่งเสริมการสร้างแลนด์มาร์คในชุมชน ให้เป็น 1 ชุมชน 1 แลนด์มาร์ค 2. ด้านเศรษฐกิจ จะส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนธุรกิจภายในชุมชน เน้นการสร้างรายได้ให้คนท้องถิ่น 3. ด้านการศึกษา จะดำเนินการจัดทุนและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากไร้ 4. ด้านการกีฬา พัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อนสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ด้วยการจัดสร้างศูนย์นันทนาการ และสนามกีฬาทุกประเภทในท้องถิ่น 5. ด้านการจราจร จะเน้นการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเวลาเร่งด่วน และในพื้นที่แออัดอย่างเป็นระบบ 6. ด้านกฎหมาย จะทำการจัดหาบุคคลากรที่มีความชำนาญการด้านกฎหมาย จัดตั้งเป็นศูนย์แก้ไขปัญหาในเรื่องของกฎหมายและคดีความให้กับชาวบางละมุง 7. บูรณาการการทำงาน ด้วยการประสานหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลบางละมุง พร้อมสนับสนุนงบประมาณและโครงการที่เกี่ยวข้อง 8. เพิ่มประสิทธิภาพในการพยาบาลฉุกเฉิน ด้วยการจัดหารถปฐมพยาบาลบริการประชาชนตลอด 24 ชม. และ 9. การเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนชาวตำบลบางละมุง
          ว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์ ชินวัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางละมุง หมายเลข 1 ในนามหัวหน้ากลุ่มพัฒนาบางละมุง ได้กล่าวด้วยว่า กลุ่มพัฒนาบางละมุงทำงานเพื่อท้องถิ่น เข้าถึงปัญหาประชาชนมายาวนานกว่า 20 ปี สมาชิกทั้งหมดก็เป็นความเห็นชอบจากมติของประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ เลือกมา จึงขอโอกาสเข้ามาทำงานพัฒนาบางละมุงด้วยความตั้งใจ และในการเลือกตั้งครั้งนี้ทางกลุ่มก็จะได้ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านเพื่อขอคะแนนเสียงตามเขตต่าง ๆ ต่อไปด้วย

Advertisement