หาดพัทยาและหาดจอมเทียน ติด 1 ใน 10 หาดท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวภาคตะวันออก

          นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับรางวัลที่เมืองพัทยาได้รับจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) นั้น ด้วยสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ได้มีการสำรวจชายหาดท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งหมด ที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ “รักษ์ชายหาด” ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาได้แก่ การจัดการสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการจัดการชายหาดท่องเที่ยว และข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบ่งชี้ระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาด และสนับสนุนข้อมูลในการจัดการสิ่งแวดล้อมชายหาดและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่พบในพื้นที่ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชายหาดให้ดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีความตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมชายหาด และพัฒนาชายหาดท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเองให้มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
           โดยการสำรวจของสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ในครั้งนี้ชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียนติด 1 ใน 10 ชายหาด ในพื้นที่ภาคตะวันออก ตั้งแต่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งสร้างความภูมิใจให้กับชาวพัทยาเป็นอย่างมากที่มีชายหาดที่สวยงาม มีความปลอดภัย มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยังชายหาดเป็นจำนวนมาก

           ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณชาวพัทยาและจอมเทียน รวมไปถึงชาวเกาะล้านทุกคนที่ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดเป็นอย่างดี จนได้มาซึ่งรางวัล และผ่านเกณฑ์การประเมินในครั้งนี้ นำความภาคภูมิใจมาสู่พวกเราทุกคนและเราจะร่วมกันพัฒนาชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา จอมเทียน และเกาะล้านให้ดีต่อไป
Advertisement