ไร้คู่แข่ง..ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลบางพระมีเพียงอดีตนายกลงสมัครเพียงคนเดียว

          สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพระจากที่ได้มีการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพระมาตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ มาจนถึงวันสุดท้ายคือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีผู้มาลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบางพระเพียงคนเดียว คือ นายสมเจตน์ เกตุวัตถา อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบางพระ ซึ่งก็ได้หมายเลข 1 ไป เพราะมีผู้สมัครเพียงคนเดียว

           ทั้งนี้ในการเลือกตั้งหากมีผู้สมัครเพียงคนเดียวจะต้องได้คะแนนเสียงการเลือกตั้งไม่น้อยกว่ารัอยละ 10 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด และมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพระ เขต 1 มีผู้สมัครทั้งหมด 10 คน เขต 2 มีผู้สมัครทั้งหมด 12 คน โดยเทศบาลตำบลบางพระมีจำนวนสมาชิกสภาได้ 12 คน ซึ่งการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคมนี้