“ภิญโญ หอมกลั่น” นำกลุ่มเรารักหนองปลาไหล แถลงนโยบาย พร้อมแนะนำผู้สมัครแต่ละเขต พร้อมย้ำเดินหน้าทำงานตามวิสัยทัศน์ “เข้าถึงและรับฟัง ร่วมกันพัฒนา”

            (10 กุมภาพันธ์ 2564) นายภิญโญ หอมกลั่น หัวหน้ากลุ่มเรารักหนองปลาไหล ได้นำทีมผู้สมัครสมาชิกสภาตำบลหนองปลาไหล ทำการแถลงนโยบายกลุ่มเรารักหนองปลาไหล ในการสู้ศึกเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนงปลาไหลในครั้งนี้ โดยกลุ่มเรารักหนองปลาไหลได้ส่งสมาชิกสู้ศึกครบทั้ง 2 เขต ประกอบไปด้วย เขตที่ 1 เบอร์ 1 นางสาวสุพัฒน์ แสงสุวรรณ์ อดีตสมาชิกสภาเทศบาล, เบอร์ 2 นางวิสัย โปร่งพักตร์ อดีตผู้บริหาร ซี 9 รัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมเขตตะวันออก, เบอร์ 3 นายสุธีร์ ชลบุษย์ อดีต สมาชิก อบต., เบอร์ 4 นายสำราญ จันทะรูป อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9, เบอร์ 5 นายชนวีร์ แก้วดำ อดีตที่ปรึกษานายก อบจ. อดีตสมาชิก อบต., เบอร์ 6 นายกิตติศักดิ์ ลินทอง นักพัฒนาการกีฬา งานก่อสร้างและเครื่องจักร ส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ประกอบไปด้วย เบอร์ 1 นายทองดำ คำแจ่ม อดีตประธานสภาเทศบาล, เบอร์ 2 นางบังอร เอี่ยมเขียน อดีตสมาชิก อบต. , เบอร์ 3 นายนิวัตร บุญเสมอ อดีตสมาชิก อบต.อดีต ผช.ผู้ใหญ่บ้าน, เบอร์ 4 นายปัญญา เพ็งปลั่ง ปราชญ์ชาวบ้านด้านศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม งานก่อสร้าง, เบอร์ 5 นายธีรพงศ์ ฉิมลอย ปริญญาตรี นักฟุตบอล ชำนาญการบริหารจัดการขยะ และเบอร์ 6 นายสำราญ อยู่สบาย อดีตสมาชิกเทศบาล อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6
          นายภิญโญ หอมกลั่น ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เบอร์ 1 หัวหน้ากลุ่มเรารักหนองปลาไหล เปิดเผยว่า ในส่วนของการคัดสรรสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 เขตนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีความสามารถและมีความหลากหลายทางด้านกลุ่มอายุ รวมถึงมีความหลากหลายทางด้านความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ เรื่องกีฬา การศึกษา การเกษตร วัฒนธรรมประเพณี การก่อสร้าง ซึ่งก็พบว่าสมาชิกในชุดนี้ล้วนแล้วแต่มีความหลากหลายและมีความเชี่ยวชาญจริงในทุกด้าน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของกลุ่ม โดยจะทำให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติสามารถทำงานกันได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ในส่วนของรองนายก 2 ท่าน ที่ทางกลุ่มได้วางตัวไว้นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารงานท้องถิ่น เนื่องจากทั้ง 2 ท่านเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลมาแล้วถึง 8 ปี และได้สร้างผลงานเอาไว้มากมาย โดยรองนายกคนที่ 1 ได้แก่ นายไชยยศ คงอยู่ และนายสำเริง เดชบุญ มีดีกรีดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหลมานานถึง 8 ปี นอกจากนี้ยังเป็นคนหนุ่มไฟแรง ที่สามารถประสานความร่วมมือและเข้าถึงประชาชนได้ในทุกกลุ่ม
สำหรับกลุ่มเรารักหนองปลาไหบ พร้อมที่จะเดินหน้าทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนอีก 1 สมัย โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี GOOD GOVERMANCE มาใช้ในการปฏิบัติงาน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยทางกลุ่มเตรียมเดินหน้าสนับสนุนการศึกษาอย่างเต็มที่อย่างครอบคลุม โรงเรียน 3 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล เน้นการพัฒนา IQ และ EQ อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อรองรับ EEC ส่วนทางด้านกีฬาและนันทนาการนั้น เตรียมสานต่อโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเพื่อสุขภาพให้ประชาชนในพื้นที่ประโยชน์ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และเป็นศูนย์รวมของคนทั้งตำบล

           พร้อมกันนี้ยังเตรียมเดินหน้าในการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์ ด้านเศรษฐกิจ เตรียมเดินหน้าส่งเสริมอาชีพหลักของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน ด้านการผังเมืองและระบบสาธารณูปโภค เตรียมเดินหน้าพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับเชื่อมโยงโครงข่าย EEC ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เตรียมเดินหน้าในการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ทั่วพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน พร้อมเดินหน้าติดตั้งไฟส่องสว่าง ป้ายจราจร สัญญาณเตือนภัยให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่งานป้องกัน อปพร. ตำรวจบ้าน ให้มีความเชี่ยวชาญอยู่เสมอ พร้อมเปิดช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสาร เหตุด่วน เหตุร้าย ผ่านทางช่องทางต่างๆ อาทิ เฟชบุ๊ค ไลน์ เว็บไซต์ เป็นต้น
         ด้านบริหารการจัดการ พร้อมเดินหน้าส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังพร้อมรับฟังและแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเสมอภาค บนมาตรฐานเดียวกัน ด้านเชิดชูคุณธรรม เตรียมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นที่ตั้ง
ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นนโยบายที่ทางกลุ่มเรารักหนองปลาไหลได้วางไว้ และพร้อมที่จะเดินตามกรอบแนวทางนโยบายในการบริหารทั้งหมด หากได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลอีก 1 สมัย พร้อมมุ่งเน้นวิสัยทัศน์ของกลุ่ม เข้าถึงและรับฟัง สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนา พร้อมเดินหน้าสานงานเก่า ต่อยอดงานใหม่ ทั้งนี้นโยบายทั้งหมดที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นทางกลุ่มพร้อมที่จะเดินหน้าตามนโยบาย หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอีกสมัย

Advertisement