รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดกิจกรรม 5 ส. “หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ เหล่านาวีมีสุข” สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังพล

         พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ (รพ.สก.พร.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 5 ส. ณ อาคารที่พักอาศัย โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อปรับปรุงแก้ไขและรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ทั้งในสถานที่พักอาศัยและสถานที่ทำงาน ซึ่งจะสามารถช่วยให้กำลังพลมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียง
         น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กล่าวในนามของคณะกรรมการอาคารที่พักอาศัยของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ว่า ได้ดำเนินกิจกรรม 5 ส. “หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ เหล่านาวีมีสุข” เพื่อสนองนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ภายใต้การนำของพลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการเกิด ความรัก ความผูกพัน และความรับผิดชอบต่อที่พักอาศัยของตนเองและทางราชการ รวมถึงให้โรงพยาบาลมีความสง่างาม ทั้งภายในและภายนอกหน่วยอยู่เสมอ
           ด้าน พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กล่าวว่า กิจกรรม 5 ส.ในวันนี้ กองทัพเรือให้ความสำคัญ เป็นกิจกรรมที่สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขและรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ทั้งในสถานที่พักอาศัยและสถานที่ทำงาน อันจะส่งผลให้กำลังพลมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมสร้างความสามัคคีแล้ว ยังสร้างความเป็นระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ได้มอบให้หน่วยต่างๆ นำไปปฏิบัติ โดยให้ดำเนินการจัดการเรื่องสวัสดิการที่พักของกองทัพเรือ ทั้งบ้านพักของหน่วยและบ้านพักส่วนกลางของกองทัพเรือ ต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตอบสนองต่อการมีสวัสดิการที่ดีของกำลังพลในทุกระดับอย่างแท้จริง
         การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประกวดบ้านพักและอาคารที่พักอาศัย เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน กิจกรรม 5 ส. ของกองทัพเรือ กระตุ้นให้ข้าราชการเกิดความรัก ความผูกพัน และความรับผิดชอบต่อที่พักอาศัยของตนเอง

         ปลูกฝังให้มีจิตใจรักความสะอาด สวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีจิตสำนึกในความมีวินัย และความเคารพในกฎระเบียบของทางราชการ ปลูกฝังให้เกิดความรักสามัคคี ความขยันหมั่นเพียร และการรู้จักใช้ชีวิตร่วมกันอีกด้วย