การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ขานรับนโยบายส่วนกลาง บรรเทาทุกข์จากโควิด-19 ในการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564

           หลังจากได้มีประชุมชี้แจงภายในของ กฟภ. เมื่อวันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564
          นายวิเชียร เฮงอุดมทรัพย์ ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ได้อธิบายว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ได้รับการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ในค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564 -ประเภทที่ 1.1.1 ได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก ทุกราย หลังจากนั้นคิดปกติตามจริงที่เกินมา
          – ประเภทที่ 1.1.2 และ 1.2 ได้รับลดค่าไฟฟ้า โดยใช้หน่วยของบิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2563 ในการอ้างอิง (เดือนฐาน) ดังนี้

 

           หากการใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐานให้จ่ายค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น แต่หากการใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐานไม่เกิน 500 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน แต่หากใช้ไฟฟ้าหน่วยรายเดือนมากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยไฟฟ้าของเดือนฐาน บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยการใช้ไฟฟ้ารายเดือน ส่วนที่เกินกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน และหากหน่วยรายเดือนมากกว่า 1,000 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน บวกด้วยร้อยละ 70 ของหน่วยการใช้ไฟฟ้ารายเดือนส่วนที่เกินกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน
            – ประเภทที่ 2.0 ให้ใช้ไฟฟรี 50 หน่วย เกินจากนั้นคิดตามปกติ
ทั้งนี้ประชาชนสามารถดูได้จากใบแจ้งหนี้ไฟฟ้าของตนเองได้ ว่าเราใช้ไฟฟ้าอยู่ในประเภทใด