“หลวงพ่อปัญญา” วาง 7 มาตรการเข้มป้องกันโควิด-19 วัดโพธิสัมพันธ์เมืองพัทยา

            ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้พบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และรัฐบาลได้กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ภาคประชาชน ห้างร้าน สถานประกอบการ สถานพยาบาล สถานศึกษา รวมไปถึงศาสนสถาน ต่างได้ออกมาตรการและข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันสถานที่ของตนเองให้ปลอดจากความเป็นพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น
           ด้านพระครูปัญญาพัฒนาภรณ์ หรือ หลวงพ่อปัญญา เจ้าอาวาสวัดโพธิสัมพันธ์เมืองพัทยา ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันมีความจริงบางประการที่ทำให้ประชาชนคนไทยมีความตื่นตระหนก บ้านเมืองซึ่งอยู่ในลักษณะของอาเพศ โดยสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเคยเกิดขึ้นในอดีตมาแล้วเมื่อปี พ.ศ.2480-2487 ที่บ้านเมืองเกิดอาเพศเหมือนกับทุกวันนี้ เป็นอาเพศ 4 ประการ คือ 1. เกิดสงคราม 2. ข้าวยากหมากแพง 2. ศีลธรรมเสื่อมโทรม และ 4. โรคระบาด เพราะฉะนั้นจะให้กล่าวถึงเรื่องโรคระบาดในยุคนี้ หรือ โควิด-19 ทางวัดก็ได้มีมาตรการดำเนินการป้องกันตามหลังสือแจ้งของหน่วยงานการปกครอง และมหาเถรสมาคม
           สำหรับทางวัดโพธิสัมพันธ์ได้ออกประกาศกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติมาโดยลำดับ ซึ่งได้ออกหนังสือแจ้งให้ประชาชนและพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปทราบรวมทั้งสิ้น 3 ฉบับ โดยได้ออกมาตรการเป็นเรื่องต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคระบาดชนิดนี้แยกออกเป็น 7 มาตรการ คือ
            1.การบิณฑบาต วัดยังคงอนุญาตให้พระลูกวัดออกบิณฑบาตได้ตามปกติ แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัย 2. งดรับกิจนิมนต์ ทั้งในและนอกวัด ซึ่งกิจนิมนต์ที่รับไว้แล้วส่วนใหญ่เจ้าภาพขอยกเลิก ในบางรายที่ยืนยันการจัด ทางวัดอนุญาตให้พระลูกวัดและเจ้าภาพได้เตรียมการป้องกันตามที่ทางการกำหนด 3. ญาติโยมสามารถนำภัตตาหารมาถวายพระได้ โดยต้องผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ของวัด ซึ่งมีระบบการป้องกันเชื้อโรคตามที่ทางการกำหนด 4. ให้ยกเลิกการทำวัตรเช้า-เย็น และกิจกรรมในวันพระ ทั้งพระภิกษุ อุบาสก และอุบาสิกา โดยให้ทำในกุฏิของตนเอง ยกเว้นการฟังสวดพระปาติโมกข์ ซึ่งได้กำหนดให้มีระบบการป้องกันโรคระบาดด้วยเช่นกัน

            5. งานฌาปนกิจ จัดได้ แต่ไม่ควรจัดเกิน 3 คืน โดยกำหนดให้ญาติโยมนั่งฟังสวดพระอภิธรรมในระยะห่างกัน และไม่มีการรับประทานอาหารภายในงาน โดยให้นำกลับไปรับประทานที่บ้าน สำหรับผู้ที่มาร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่เจ้าภาพจัดไว้ให้ตามจุดที่กำหนด 6. การกำหนดเวลาเปิด-ปิดประตูวัด ระหว่าง 05.30-17.00 น. และ 7. การติดต่อกับทางวัด ให้ประชาชนที่มาติดต่อสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่วัดจัดไว้ตามจุดที่กำหนดด้วย

Advertisement