อำเภอบางละมุงเปิดรับลงทะเบียนรับรองความจำเป็นในการเดินทางข้ามเขตจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดวันแรก ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางแห่ทำหนังสือรับรองอย่างต่อเนื่อง

           วันที่ 7 ม.ค.64 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ได้อำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาทำหนังสือลงทะเบียนรับรองความจำเป็นในการเดินทางข้ามเขตจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยใช้พื้นที่บริเวณศาลาประชาคมของที่ว่าการอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี เป็นสถานที่เปิดให้บริการทำหนังสือลงทะเบียนรับรองความจำเป็นในการเดินทางข้ามเขตจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดในวันนี้เป็นวันแรก ซึ่งพบว่ามีประชาชนที่มีความจำเป็น ได้นำหลักฐานมาแสดงเพื่อขอหนังสือรับรองกันเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
           โดยนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ได้กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งใน 5 จังหวัดที่รัฐบาลประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หลังจากยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้น ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานฯ ได้ออกหนังสือขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและทำให้ต้องใช้ระยะเวลาเดินทางมากกว่าปกตินั้น
            ดังนั้นอำเภอบางละมุง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวจึงได้เปิดทำการบริการรับลงทะเบียนรับรองความจำเป็นในการเดินทางข้ามเขตจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยจะเปิดให้บริการในส่วนนี้ตั้งแต่เวลา 08.00-00.00 น. ในวันธรรมดา ส่วนวันหยุดราชการ เปิดทำการในเวลา 08.00-18.00 น. โดยบุคคลผู้มีความจำเป็นสามารถแสดงหลักฐานเป็นบัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง, แบบฟอร์มของหนังสือรับรองจำนวน 2 ชุด (สำหรับเก็บไว้เป็นหลักฐานกับทางอำเภอ 1 ชุด และเก็บไว้กับตัวผู้เดินทาง 1 ชุด), เอกสารอื่น เช่น ใบนัดแพทย์, ใบสั่งซื้อสินค้า, หนังสือให้เดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติหน้าที่ และสำหรับผู้ยื่นซึ่งเป็นรูปแบบตัวแทนบริษัท องค์กรหรือหน่วยงาน ให้รวบรวมเอกสารและหลักฐานข้างต้น พร้อมทำหนังสือประกอบนำส่งเจ้าพนักงานที่ขออนุญาตเพื่อความสะดวกรวดเร็ว