เทศบาลตำบลโป่ง จับมือกรมธนารักษ์ จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากชุมชน

           (16 ธันวาคม 2563) ที่โดมเทศบาลตำบลโป่ง เทศบาลตำบลโป่ง ได้ร่วมกับกรมธนารักษ์ จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ขยายโอกาสทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยในระดับฐานราก บูรณาการทำแผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นรูปธรรม โดยใช้กลยุทธ์ 3 สร้าง ประกอบด้วย 1. สร้างความรู้/อาชีพ 2. สร้างตลาด/รายได้ และ 3. สร้างโอกาส
          ทั้งนี้เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยให้สถาบันการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ยกระดับและสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ช่วยเหลือเกษตรกร ชุมชน ตลาดประชารัฐ ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการสร้างตลาด สร้างรายได้ให้กับชุมชน กรมธนารักษ์จึงได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก เป็นการจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีรูปแบบเป็นที่จัดตลาดชุมชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และเชื่อมโยงไปกับการท่องเที่ยวชุมชน โดยในวันนี้พบว่ามีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมจับจ่ายสินค้า จำพวกสินค้าการเกษตร เครื่องจักรสาน สมุนไพร อาหารพร้อมทานเป็นจำนวนมาก

Advertisement