ทัพเรือภาคที่ 1 รวมพลังจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปรับภูมิทัศน์ รร.บ้านสัตหีบ

            เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.63 พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาสภาพแวดล้อมปรับภูมิทัศน์ ทาสีเครื่องเล่น ขนทรายปรับพื้นที่สนามเด็กเล่น ทำความสะอาดภายในโรงเรียนบ้านสัตหีบ ณ โรงเรียนบ้านสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยงานกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกำลังพลจิตอาสา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
          พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน
            ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ (ศอญ) จึงถือกำเนิดขึ้น ตามแนวพระราโชบาย เป็นเครื่องมือทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยงานราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า รักษา สืบสาน ต่อยอด เป็นที่น่ายินดียิ่งที่ในวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ การทำงานกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงด้วยดี ตามเป้าหมาย และขอให้ท่านทั้งหลาย ทำงานด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลเป็นสำคัญ