ผอ.ศรชล.ภาค 1 มอบนโยบายเจ้าหน้าที่รัฐบูรณาการร่วมรักษาประโยชน์ของชาติทางทะเล

          วันที่ 7 ธ.ค.63 พล.ร.ท.โกวิท อินทร์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และผู้บัญชาการทัพเรือภาค 1 (ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1) เป็นประธานพิธีรับการรายงานตัวของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่มาปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล.ภาค 1 ประจำปีงบประมาณ 64 ณ ห้องบรรยายสรุป อาคารกองฝึกปฏิบัติการทางเรือ กองการฝึกกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก กรมเจ้าท่า (จท.) กรมประมง (กปม.) กรมศุลกากร (กศก.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กองบังคับการตำรวจน้ำ (บก.รน.) และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) รวมทั้งหมด 72 นาย มาปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล.ภาค 1 ระหว่าง 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 โดยการมาปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล. ไม่ถือเป็นการขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยสังกัด ศูนย์ยุทธการ จำนวน 5 อัตรา และสังกัดศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัด (ศคท.จว.) 12 จังหวัดๆ ละ 6 อัตรา ในโอกาสนี้ พล.ร.ต.ปพน หาญไพบูลย์ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 1 และ พล.ร.ต.สมพงษ์ ศรอากาศ ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1 นำคณะร่วมให้การต้อนรับ
           พล.ร.ท.โกวิท อินทร์พรหม กล่าวถึงความเป็นมาว่า ตามที่ พ.ร.บ.ศรชล. พ.ศ.2562 ที่มีการบังคับใช้เรียบร้อยแล้วนั้น ศรชล. ได้ถูกยกระดับจากศูนย์ประสานการปฏิบัติ เป็นศูนย์อำนวยการ ทำให้มีรูปแบบการทำงานที่มีการอำนวยการให้เกิดการบูรณาการภารกิจ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มีความเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล นับว่าเป็นภารกิจที่ท้าทาย และมีความผันแปรตลอดเวลา เพื่อให้มีข้อมูลสภาพที่เกิดขึ้นจริงที่ทันสมัยอยู่เสมอ บางปัญหาก็หาทางแก้ไข ปรับปรุง และป้องกันมาตลอด และก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาบางอย่างก็แก้ไขและป้องกันยาก บางปัญหาก็ง่ายและบางปัญหาก็ยังแก้ไม่ตก งานของ ศรชล. คือ การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมิอาจปฏิบัติงานได้ด้วยหน่วยงานใดเพียงหน่วยเดียว ทั้งในเชิงป้องกันและเชิงแก้ไขปัญหาได้
            พร้อมกันนี้ พล.ร.ท.โกวิท อินทร์พรหม ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนาย และกล่าวว่าการทำงานของ ศรชล. คือ การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน จึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจจริง ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก และจะทำให้ ศรชล.ภาค 1 เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทในการดูแลผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.ภาค 1 ต่อไป

Advertisement