อำเภอสัตหีบรวมพลังจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาชุมชนเขาช้าง

          วันนี้ 5 ธ.ค.63 นายวันชาติ วรรณพราหม ปลัดอำเภอสัตหีบ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พัฒนาสภาพแวดล้อมปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดชุมชนริมน้ำ/คูคลอง ชุมชนเขาช้าง ศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หมู่ที่ 5 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีส่วนราชการทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม
           นายวันชาติ วรรณพราหม ปลัดอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบลงทะเบียนจิตอาสา จำนวน 32,824 คน
           โดยท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ เพื่อร่วมกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พัฒนาสภาพแวดล้อมปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดชุมชนริมน้ำ/คูคลอง ชุมชนเขาช้าง การทำงานกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้

Advertisement