เจ้าท่าทุ่มกว่า 586 ล้าน ลุยเสริมทรายหาดจอมเทียนเฟสแรก 3.5 กม. ตั้งแต่ครัวลุงไสวถึงซอย 11 จอมเทียน

           วันที่ 3 ธ.ค.63 ที่ห้องประชุมโรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช จ.ชลบุรี กรมเจ้าท่าได้จัดการประชุมสัมนา กรมเจ้าท่ากับการท่องเที่ยววิถีใหม่ชายหาดยั่งยืนโครงการเสริมทรายชายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน จ.ชลบุรี ระยะที่ 1 โดยมีนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา และนายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน พร้อมทั้งตัวแทนภาครัฐ เอกชน ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เข้าร่วม
              นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า จากการศึกษาพบว่าชายหาดพัทยามีการกัดเซาะ ซึ่งในอนาคตชายหาดจดหายหมดไป ซึ่งหลังจากที่กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยาในระยะทาง 2.8 กม. ตั้งแต่ชายหาดพัทยาเหนือถึงชายหาดพัทยาใต้จนแล้วเสร็จ ทำให้มีหน้าหาดขยายมากขึ้นถึง 30 เมตร ซึ่งสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากมาย และผ่านมาในระยะเวลาประมาณปีกว่าแล้ว ก็ยังไม่พบว่าเกิดการกัดเซาะหน้าหาดพัทยา ถือได้ว่าเป็นการเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่กรมเจ้าท่าดำเนินการจนเกิดเป้าหมายเป็นรูปธรรม
             ทั้งนี้ ในส่วนของชายหาดจอมเทียน เป็นชายหาดที่มีความยาวประมาณ 6 กม. กิน 2 พื้นที่คือ เมืองพัทยาและเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ทางกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการโครงการเสริมทรายชายหาดป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน จ.ชลบุรี ระยะที่ 1 เป็นโครงการที่ 2 หลังจากความสำเร็จในโครงการแรกที่เสริมทรายชายหาดพัทยา เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายหาด เป็นการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
            สำหรับโครงการเสริมทรายชายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน จ.ชลบุรี ระยะที่ 1 นี้ กรมเจ้าท่าได้จัดสรรงบประมาณรวม 586,047,000 บาท ว่าจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการหาแหล่งทราย ซึ่งได้แหล่งทรายบริเวณทิศตะวันตกของเกาะรางเกวียน ที่ห่างจากเมืองพัทยาไปประมาณ 15 กม. ซึ่งเป็นแหล่งทรายเดียวกันที่ได้จัดทำโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยา และนำมาเสริมบริเวณชายหาดจอมเทียนในเฟสที่ 1 โดยจะดำเนินการเสริมทรายตั้งแต่ตั้งแต่บริเวณร้านครัวลุงไสวมาจนถึงซอย 11 ถนนเลียบชายหาดนาจอมเทียน รวมระยะชายหาดประมาณ 3.575 กม. โดยเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.63-15 พ.ย.65 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 900 วัน หรือประมาณ 2 ปีหลังจากนี้จะเห็นโครงการเป็นรูปธรรม รวมปริมาณทรายทั้งสิ้น 6.4 แสน ลบ.ม. โดยโครงการเสริมทรายชายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน จ.ชลบุรี ระยะที่ 1 ได้กำหนดขอบเขตงานก่อสร้างออกเป็น 8 การดำเนินการ ประกอบด้วย
              1. เสริมทรายชายหาดความยาว 3,575 ม. บริเวณ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+150 กว้างประมาณ 51.5 ม. (เขตเทศบาลนาจอมเทียน) และบริเวณ กม.ที่ 1+150 ถึง กม.ที่ 3+575 กว้างประมาณ 50.4 ม. (เขตเมืองพัทยา) 2. ก่อสร้างแหล่งสำรองทรายชายหาด บริเวณ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+225 ความยาว 225 ม. 3. ติดตั้งระบบป้องกันชายหาดแห้งด้วยวิธีระบายน้ำลงสู่ชั้นใต้ดิน ความยาว 2,105 ม. 4. ติดตั้งท่อระบายน้ำเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม ความยาว 51 ม. 5. ก่อสร้างบันไดคอนกรีต ขึ้นลงชายหาด 67 จุด 6. ติดตั้งประติมากรรมและป้ายมาตรฐานรวม 2 ชุด 7. งานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และ 8. งานประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
           ทั้งนี้หลังฟื้นฟูบูรณาชายหาดจอมเทียนเสร็จสิ้น จะได้หน้าหาดที่มีความกว้างถึง 50 เมตร เป็นพื้นที่สันทนาการได้มากกว่าเดิม ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในอนาคต ซึ่งจากการศึกษาความคุ้มค่าพบว่า เงิน 1 บาทที่ลงทุนไปจะสร้างเม็ดเงินตอบแทนกลับคืนมาในระบบประมาณ 3.20 บาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่มีความคุ้มค่าเป็นอย่างมาก

Advertisement