วิทยา จับมือพรเทพ ผู้สมัตร สจ.เขต 4 กลุ่มเรารักษ์ชลบุรี หาเสียงตลาดนัดวัดสุทธาวาส หวังโกยคะแนนเสียง พร้อมชูผลงานสมัยดำรงตำแหน่งนายก อบจ.ชลบุรีที่ผ่านมา พร้อมเดินหน้าพัฒนาจังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่อง ด้านพ่อค้าแม่ค้าต่างตอบรับพร้อมร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันอย่างคึกคัก

           เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่ตลาดนัดวัดสุทธาวาส นายวิทยา คุณปลื้ม ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เบอร์ 1 กลุ่มเรารักษ์ชลบุรี นำทีมผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขต 4 เบอร์ 1 นายพรเทพ นพรุจกุล ลงพื้นที่พร้อมทีมงาน เพื่อขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชน เหล่าบรรดาพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่เดินทางไปจับจ่ายซื้อสินค้าที่ตลาดนัดสุทธาวาส พร้อมแนะนำตัวในส่วนของผลงานที่ผ่านมาในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีคนล่าสุด พร้อมชูนโยบายในการบริหารจังหวัดชลบุรีในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ จะมีการสนับสนุน 1 อำเภอ 1 แลนด์มาร์ค สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน กระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากเติบโต ผลักดันการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้กระจายทั่วถึงทุกอำเภอ 12 เดือน 11 อำเภอ ยกระดับสินค้าโอทอปชลบุรีสู่สากล ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยายช่องทางขายผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ เพิ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้กับเกษตรกรรมในพื้นที่ ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิต เป็นต้น นโยบายด้านกีฬา เตรียมยกระดับสนามกีฬามาตรฐานทุกอำเภอ พัฒนาศูนย์ออกกำลังกาย สวนสาธารณะชุมชน ให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายของประชาชนในท้องถิ่น มุ่งเน้นการสร้างและการพัฒนานักกีฬาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น สามารถพัฒนาไปสู่ระดับประเทศ เป็นต้น
            นโยบายด้านสุขภาพ ยกระดับการสื่อสารเครือข่าย อสม.ทั้งชลบุรี ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ส่งเสริมการจัดการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ การแพทย์เบื้องต้น เพื่อยกระดับความสามารถ อสม.ชลบุรี ยกระดับคุณภาพโรงพยาบาลประจำจังหวัด อำเภอ และตำบล เพื่อคุณภาพการให้บริการให้มีมาตราฐานใกล้เคียง ลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป นโยบายพัฒนาเมือง ส่งเสริมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ผลักดันการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตครือข่าย WIFI สาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชน พัฒนาระบบบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ขยายการให้บริการน้ำประปา-ไฟฟ้า ให้เพียงพอต่อความจำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชน นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการขยะด้วยพลังงานสะอาดแบบครบวงจร พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอากาศฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่เสี่ยง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงอนุรักษ์และอัตลักษณ์ นโยบายด้านการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมกัน พัฒนาสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรีให้มีมาตรฐาน ทัดเทียม มีคุณภาพอย่างพร้อมเพรียง ทั้งเรื่องของอาคารสถานที่ บุคลากร และอุปกรณ์การศึกษา ผลักดันความร่วมมือภาคเอกชน ในการรับนักเรียนนักศึกษาฝึกงานตามความถนัด ความสามารถ หรือต้องการประสบการณ์ โดยมีค่าตอบแทนระหว่างทำงานในชั่วโมงพิเศษนอกเวลาเรียน ตามข้อตกลงกับภาคเอกชน
           โดยตลอดระยะทางที่นายวิทยา คุณปลื้ม ผู้สมัครนายก อบจ.เบอร์ 1 ลงพื้นที่ตลาดนัดวัดสุทธาวาสเพื่อแนะนำตัวและเปิดเผยถึงนโยบายที่ผู้สมัครนายก อบจ.ชลบุรี เบอร์ 1 แล้ว นายวิทยา คุณปลื้ม ยังได้มีการพูดถึงผลงานที่ผ่านมาในฐานะอดีตนายก อบจ.ชลบุรี ที่ได้สนับสนุนโครงการต่างๆ ของท้องถิ่นเสมอมา อย่างเช่นเทศบาลเมืองหนองปรือ ทาง อบจ.ก็ได้ทำการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการหลายเรื่อง อาทิ เรื่องของการดำเนินการจัดสร้างสวนสาธารณะ การดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาในทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีก็ไม่เคยทอดทิ้ง บรรยากาศในวันนี้พบว่าเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้า ต่างรับใบปลิวเพื่อนำไปศึกษานโยบายกันอย่างต่อเนื่อง พร้อมร่วมถ่ายรูปกับผู้สมัครนายก อบจ.และสมาชิก อบจ.กันอย่างคึกคักและเป็นกันเอง

 

Advertisement