สำนักการศึกษาเมืองพัทยา จับมือวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เสริมทักษะความรู้ด้านอาชีพแก่นักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา

          (30 พ.ย.63) ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมและปิดการอบรม โครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา และเด็กนักเรียนที่ผ่านการอบรม จำนวน 133 คน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
          สำหรับการจัดอบรมโครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในครั้งนี้ เมืองพัทยาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้ลงนามความร่วมมือจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยเริ่มจากการปูพื้นฐานด้านทักษะวิชาชีพให้กับประชากรวัยเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาให้สามารถค้นพบความถนัดและความต้องการของตนเอง การมองเห็นช่องทางการศึกษาต่อตามความถนัด อีกทั้งเพื่อมองเห็นกระแสความต้องการอาชีพในอนาคต เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสามารถผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของแรงงาน
          โดยการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมระยะสั้น 75 ชั่วโมง จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. หลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปตัดต่อวีดีทัศน์ 2. หลักสูตรงานบริการจักรยานยนต์ (ซ่อมบำรุง) 3. หลักสูตรซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 4. หลักสูตรการขายออนไลน์ และ 5. หลักสูตรงานเชื่อมผลิตภัณฑ์เบื้องต้น โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ 14-28 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Advertisement